8 min

[SS3] Ep.1 : กับดักของการเลื่อนยื่นภาษ‪ี‬ TAXBugnoms PodCast

    • Entrepreneurship

หลายคนเข้าใจว่าการเลื่อนยื่นภาษีเป็นเรื่องดี แต่จริงๆมันมีกับดักบางอย่างซ่อนรู้ และมันอาจจะทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มได้ ถ้าเรายังไม่รู้เรื่องนี้ และไม่มีการจัดการวางแผนการเงินที่ดีพอครับ 

หลายคนเข้าใจว่าการเลื่อนยื่นภาษีเป็นเรื่องดี แต่จริงๆมันมีกับดักบางอย่างซ่อนรู้ และมันอาจจะทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มได้ ถ้าเรายังไม่รู้เรื่องนี้ และไม่มีการจัดการวางแผนการเงินที่ดีพอครับ 

8 min