64 episodes

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.
Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.
- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com
- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube
- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast
- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group
- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage
- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Tự Học Tiếng Nhật Enzuvi Enzuvi.com

  • Education

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.
Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.
- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com
- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube
- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast
- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group
- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage
- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  #63 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 4 | Summary of N3 2010-2020 問題 4

  #63 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 4 | Summary of N3 2010-2020 問題 4

  #63 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 4 | Summary of N3 2010-2020 問題 4

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=oanp5qPkafE
  --------------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Source: https://www.youtube.com/watch?v=oanp5qPkafE


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 51 min
  #62 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 3 | Summary of N3 2010-2020 問題 3

  #62 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 3 | Summary of N3 2010-2020 問題 3

  #62 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 3 | Summary of N3 2010-2020 問題 3

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iAZvfQSD_nw
  --------------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Source: https://www.youtube.com/watch?v=iAZvfQSD_nw


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 1 hr 34 min
  #61 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 2 | Summary of N3 2010-2020 問題 2

  #61 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 2 | Summary of N3 2010-2020 問題 2

  #61 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 2 | Summary of N3 2010-2020 問題 2

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XVat8iv86EA
  --------------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Source: https://www.youtube.com/watch?v=XVat8iv86EA


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 3 hr 13 min
  #60 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 1 | Summary of N3 2010-2020 問題 1

  #60 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 1 | Summary of N3 2010-2020 問題 1

  #60 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 1 | Summary of N3 2010-2020 問題 1

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ey0_dPQERbo
  --------------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Source: https://www.youtube.com/watch?v=ey0_dPQERbo  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 2 hr 33 min
  #59 | Tổng hợp từ vựng N4-N3 theo bảng chữ cái | Synthesize vocabulary N4-N3 according to the alphabet

  #59 | Tổng hợp từ vựng N4-N3 theo bảng chữ cái | Synthesize vocabulary N4-N3 according to the alphabet

  #59 | Tổng hợp từ vựng N4-N3 theo bảng chữ cái | Synthesize vocabulary N4-N3 according to the alphabet

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2CmgkldzO94

  ------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Source: https://www.youtube.com/watch?v=2CmgkldzO94


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 2 hr 39 min
  #58 | Shadowing N5 N4 N3 | Luyện Nói Tiếng Nhật Sơ Trung Cấp Thật Hay

  #58 | Shadowing N5 N4 N3 | Luyện Nói Tiếng Nhật Sơ Trung Cấp Thật Hay

  #58 | Shadowing N5 N4 N3 | Luyện Nói Tiếng Nhật Sơ Trung Cấp Thật Hay

  Transcript & dịch:
  https://enzuvi.com/podcast-shadowing-n5-n4-n3-luyen-noi-tieng-nhat-so-trung-cap-that-hay/

  ------------------------------------

  Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com  Nguồn: https://youtu.be/YlSyuVq649s


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 23 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
The Atlantic
Leo Skepi
Duolingo
TED

You Might Also Like

NHK WORLD-JAPAN
YUYU NIHONGO
Tomo
あかね的日本語教室
Haruka
Hieu Nguyen