19 min

Tech Insight EP 2 - ไขข้อสงสัย AI & Machine Learning เรามีคำตอบ! Tech Insight Podcast

    • Tech News

Tech Insight Podcast รายการที่พาทุกท่าน เข้าไปสำรวจเทคโนโลยีหรือเทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรงและมีผลกระทบกับทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับใน Episode 2 ทีมงานได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติสกุล วัชรินทร์ยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI & Machine Learning จากสถาบันนวัตกรรม จะมาช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ Machine Learning ให้เราได้ฟังกัน 

Tech Insight Podcast รายการที่พาทุกท่าน เข้าไปสำรวจเทคโนโลยีหรือเทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรงและมีผลกระทบกับทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับใน Episode 2 ทีมงานได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติสกุล วัชรินทร์ยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI & Machine Learning จากสถาบันนวัตกรรม จะมาช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ Machine Learning ให้เราได้ฟังกัน 

19 min

Top Podcasts In Tech News