12 min

Tech Insight EP 4 - หรือในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องล้างรถกันอีกแล้วก็ได้ด้วย Self Cleaning Coating? Tech Insight Podcast

    • Tech News

Tech Insight Podcast รายการที่พาทุกท่าน เข้าไปสำรวจเทคโนโลยีหรือเทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรงและมีผลกระทบกับทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับใน Episode 4 ทีมงานได้รับเกียรติจาก คุณสุชานนท์ แก้วจินดา ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Material Science จากสถาบันนวัตกรรม จะมาอธิบายเทคโนโลยี Self Cleaning Coating ให้เราได้ฟังกัน

Tech Insight Podcast รายการที่พาทุกท่าน เข้าไปสำรวจเทคโนโลยีหรือเทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรงและมีผลกระทบกับทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับใน Episode 4 ทีมงานได้รับเกียรติจาก คุณสุชานนท์ แก้วจินดา ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Material Science จากสถาบันนวัตกรรม จะมาอธิบายเทคโนโลยี Self Cleaning Coating ให้เราได้ฟังกัน

12 min

Top Podcasts In Tech News