57 min

فصل سه. اپیزود ‍۱۹.روشهای ارزش گذاری استارتاپها و چگونگی تأمین منابع مال‪ی‬ The Next Step Show (NSS Podcast)

    • Entrepreneurship

به‌ نام زن، زندگی، آزادی. بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپهابه چه شکل استارتاپها ارزشگذاری میشوند؟چه زمانی و به چه روشی برای تأمین مالی استارتاپ اقدام کنیم.در نوزدهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاورارشد مالی استارتاپها به سوالات فوق پاسخ میدهیم. در این اپیزود زهرا بغدادی با ارائه مثالهای ساده عددی ما را با ساختار روشهای ارزشگذاری و چگونگی تأمین مالی استارتاپهای نوپا (مرحله بذر) آشنا می کند. درک صحیح ساختار مالی و توانایی در مدیریت و هدایت ه...

به‌ نام زن، زندگی، آزادی. بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپهابه چه شکل استارتاپها ارزشگذاری میشوند؟چه زمانی و به چه روشی برای تأمین مالی استارتاپ اقدام کنیم.در نوزدهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاورارشد مالی استارتاپها به سوالات فوق پاسخ میدهیم. در این اپیزود زهرا بغدادی با ارائه مثالهای ساده عددی ما را با ساختار روشهای ارزشگذاری و چگونگی تأمین مالی استارتاپهای نوپا (مرحله بذر) آشنا می کند. درک صحیح ساختار مالی و توانایی در مدیریت و هدایت ه...

57 min