21 episodes

Tên vệ tinh: IOR - New Skies 703 (VOA Asia)
Hướng vệ tinh (phương vị): 57o E (57 độ Đông)
Transponder 35 (Global beam)

Truyền hình vệ tinh - VOA Voice of America

    • News
    • 4.0, 1 Rating

Tên vệ tinh: IOR - New Skies 703 (VOA Asia)
Hướng vệ tinh (phương vị): 57o E (57 độ Đông)
Transponder 35 (Global beam)

Customer Reviews

4.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Listeners Also Subscribed To

More by Voice of America