6 episodes

Uhambo Lolwimi is the first collaboration between the School of Journalism and Media Studies and the Department of African at Rhodes University, Makhanda, South Africa. It is also the School’s first isiXhosa podcast where storytellers have the opportunity to produce content in their home language. This podcast looks into the intricacies of place, being, and belonging through the lens of language.

Uhambo Lolwimi Rhodes Music Radio

  • Society & Culture

Uhambo Lolwimi is the first collaboration between the School of Journalism and Media Studies and the Department of African at Rhodes University, Makhanda, South Africa. It is also the School’s first isiXhosa podcast where storytellers have the opportunity to produce content in their home language. This podcast looks into the intricacies of place, being, and belonging through the lens of language.

  Amabali malunga neelwimi ezininzi kunye noguqulo

  Amabali malunga neelwimi ezininzi kunye noguqulo

  Kwisiqendu sanamhlanje siniphathele amabali aveliswa ngabafundi beJMS2, uMigcobo Majali, Valentine Ntusi kunye noAbongile Boyce. Umamkeli wethu uLihle Smith usibalisela ngamabali wabafundi beJMS abenze udliwanondlebe nabahlobo babo kunye nabafundi abahlala kwiDyunivesithi yaseRhodes, malunga nentetho yeelwimi ezininzi nokubaluleka kokuguqulelwa kolwimi.

  • 14 min
  Ulwimi lusazisi loluntu nenckubeko

  Ulwimi lusazisi loluntu nenckubeko

  As usual we bring you new stories that focus on the journey of language and how that is connected with identity and being part of society. Today’s episode consists of audio talks produced by the JMS2 podcasting class, where they narrate their personal experiences and observations of their journey of language. Our host… presents the different contexts of these experiences, so that we understand the stories of Nomajola Ntshanga, Tumiso Maseng and Siqhamo Jama.

  Njengesiqhelo siniphathele amabali amatsha agxile kuhambo lolwimi kunye nendlela oko kuqhagamshelene ngayo ngokuzichonga kunye noluntu. Isiqendu sanamhlanje siquka iintetho eziveliswe yiklasi ye-JMS2 podcasting, apho babalisa amava abo, kunye noqwalaselo lohambo lwabo lolwimi. Umamkeli wethu… ubonisa iimeko ezahlukeneyo kula mava wabablisi, ukuze siwaqondisisee amabali kaNomajola Ntshanga, uTumiso Maseng noSiqhamo Jama.

  • 12 min
  Ulwimi Kwizifundo noLuntu

  Ulwimi Kwizifundo noLuntu

  Kusasazo lwanamhlanje siniphathele uZandile Jilana oyakuba ngusihlalo wethu. Uzosichazela ngebali likaSiphokazi Bam oye wabuza abahlobo bakhe kunye nezalamane ngamabali abanika umdla, kwaye abanokusibalisela ngawo waphinda wababuza ngepodcast abanomdla wokuyisebenzisa ekubaliseni lamabali kuyo. Siphinde sive amabali wabafundi bebalisa ngolwimi kwiziko lemfundo ephakamileyo.

  • 9 min
  Yintoni Ulwimi Kuwe?

  Yintoni Ulwimi Kuwe?

  Kwi jelo lanamhlanje, usihlalo wethu uKamvalethu usichazela ngamabali awenziwe nguThapelo noMthunzi. Siva kwiMvumi yaseMakhanda noMbhali abasuka kwisikolo sosasazo nobuntatheli eRhodes Yunivesithi. Siphinde sivale ngesiqhelo ngombuzo othi “Yintoni Ulwimi Kuwe?”

  • 12 min
  Ibali Ngolwimi Lwam

  Ibali Ngolwimi Lwam

  Kusasazo lwanamhlanje, usihlalo wethu uSiliziwe Mahambehlala usichazela ngamabali kaLona Matuntuta, uAsonwabise noKamvalethu, bona ababalise ngamava ababa nawo ngolwimi baze banemibuzo ngobunzulu bokuzazi wena siqu, ikhaya lakho, nabantu abakujikelezileyo.

  • 16 min
  uMzantsi oLwimi Mninzi

  uMzantsi oLwimi Mninzi

  Kule nxalenye yosasazo, uKealeboga Aiseng osebenza kwi-journalism department, uza kukhe akhuphe amabini okanye amathathu. UKealeboga uchaza ulwazi analo ngokuthethwa kweelwimi ezahlukahlukeneyo eMzantsi Afrika nendlela ezi lwimi ezazisetyenziswa ngayo ukuze zahlule abantu, kodwa ngoku zibenza bamanyane zahluke zinjalo. Emva koko kuza kuthetha ootitshala baseYunivesithi nabasebenzi bezikolo ekuthethwa ezi lwimi kuzo, nabesikolo seentatheli. Bonke baza kuchaza izinto abanomdla wokuba kuthethwe ngazo kolu sasazo. Okokugqibela, abahlali baseMakhanda nabafundi baseRhodes, baza kuchaza ukuba ulwimi luthetha ntoni kubo.

  • 9 min

Top Podcasts In Society & Culture

American Public Media
Shawn Johnson + Andrew East
iHeartPodcasts
Glennon Doyle & Cadence13
CNN
Joe Rogan Experience Review podcast