104 episodes

What I’m trying to do here is to share all of the good things I’ve ever learned or any happy moments I’ve ever experienced in my life. By doing that, I would hope to encourage and shed a little happiness to anyone who listen to it.

Viet Hung - Author | Speaker | A Happiness Pursuer Viet Hung

  • Education

What I’m trying to do here is to share all of the good things I’ve ever learned or any happy moments I’ve ever experienced in my life. By doing that, I would hope to encourage and shed a little happiness to anyone who listen to it.

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.6. Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.6. Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.6. Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên
  Tác giả: Đại đức Narada
  Dịch Việt: Phạm Kim Khánh
  Người đọc: Việt Hùng

  Lời người đọc: Đây là bản thu âm cuốn sách quí Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Narada. Tôi dự định trước mắt thu âm phần đầu, là phần nói về cuộc đời của Đức Phật. Đó là những gì tôi cần niệm tưởng để hỗ trợ cho việc hành thiền. Đây là một cuốn sách dày, nên việc thu âm cũng sẽ mất chút ít thời gian. Cứ xong phần nào thì tôi sẽ cập nhật thêm vào đây phần mới xong, cho đến khi hoàn thành. Mặc dù đây là công việc chủ yếu cho chính lợi ích của bản thân tôi, nếu ai nghe hợp với giọng đọc của tôi thì hoàn toàn có thể sử dụng bản thu âm sách nói này để hỗ trợ việc tìm hiểu và thực hành Phật Pháp. Cầu mong mọi bình an và thuận lợi đến với tất cả mọi người.

  Toàn bộ danh sách các phần đã thu âm ở đây: https://open.spotify.com/playlist/0ntKqa3b44yQtZtQmoaMaj

  • 40 min
  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.5. Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.5. Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.5. Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp

  Tác giả: Đại đức Narada

  Dịch Việt: Phạm Kim Khánh

  Người đọc: Việt Hùng

  Lời người đọc: Đây là bản thu âm cuốn sách quí Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Narada. Tôi dự định trước mắt thu âm phần đầu, là phần nói về cuộc đời của Đức Phật. Đó là những gì tôi cần niệm tưởng để hỗ trợ cho việc hành thiền. Đây là một cuốn sách dày, nên việc thu âm cũng sẽ mất chút ít thời gian. Cứ xong phần nào thì tôi sẽ cập nhật thêm vào đây phần mới xong, cho đến khi hoàn thành. Mặc dù đây là công việc chủ yếu cho chính lợi ích của bản thân tôi, nếu ai nghe hợp với giọng đọc của tôi thì hoàn toàn có thể sử dụng bản thu âm sách nói này để hỗ trợ việc tìm hiểu và thực hành Phật Pháp. Cầu mong mọi bình an và thuận lợi đến với tất cả mọi người.

  Toàn bộ danh sách các phần đã thu âm ở đây: https://open.spotify.com/playlist/0ntKqa3b44yQtZtQmoaMaj

  • 21 min
  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.4. Sau khi Thành Đạo

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.4. Sau khi Thành Đạo

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.4. Sau khi Thành Đạo
  Tác giả: Đại đức Narada
  Dịch Việt: Phạm Kim Khánh
  Người đọc: Việt Hùng

  Lời người đọc: Đây là bản thu âm cuốn sách quí Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Narada. Tôi dự định trước mắt thu âm phần đầu, là phần nói về cuộc đời của Đức Phật. Đó là những gì tôi cần niệm tưởng để hỗ trợ cho việc hành thiền. Đây là một cuốn sách dày, nên việc thu âm cũng sẽ mất chút ít thời gian. Cứ xong phần nào thì tôi sẽ cập nhật thêm vào đây phần mới xong, cho đến khi hoàn thành. Mặc dù đây là công việc chủ yếu cho chính lợi ích của bản thân tôi, nếu ai nghe hợp với giọng đọc của tôi thì hoàn toàn có thể sử dụng bản thu âm sách nói này để hỗ trợ việc tìm hiểu và thực hành Phật Pháp. Cầu mong mọi bình an và thuận lợi đến với tất cả mọi người.

  Toàn bộ danh sách các phần đã thu âm ở đây: https://open.spotify.com/playlist/0ntKqa3b44yQtZtQmoaMaj

  • 12 min
  Sách nói: Bản đồ hành trình tâm linh | Chương 04: Tiếp cận tuệ giác thứ nhất – Chánh niệm hay biết tâm và đối tượng

  Sách nói: Bản đồ hành trình tâm linh | Chương 04: Tiếp cận tuệ giác thứ nhất – Chánh niệm hay biết tâm và đối tượng

  Sách nói: Bản đồ hành trình tâm linh

  Tác giả: Sayadaw U Jotika

  Người dịch: Sư Tâm Pháp

  Người đọc: Việt Hùng

  • 1 hr 8 min
  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.3. Đạo Quả Phật

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.3. Đạo Quả Phật

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.3. Đạo Quả Phật
  Tác giả: Đại đức Narada
  Dịch Việt: Phạm Kim Khánh
  Người đọc: Việt Hùng

  Lời người đọc: Đây là bản thu âm cuốn sách quí Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Narada. Tôi dự định trước mắt thu âm phần đầu, là phần nói về cuộc đời của Đức Phật. Đó là những gì tôi cần niệm tưởng để hỗ trợ cho việc hành thiền. Đây là một cuốn sách dày, nên việc thu âm cũng sẽ mất chút ít thời gian. Cứ xong phần nào thì tôi sẽ cập nhật thêm vào đây phần mới xong, cho đến khi hoàn thành. Mặc dù đây là công việc chủ yếu cho chính lợi ích của bản thân tôi, nếu ai nghe hợp với giọng đọc của tôi thì hoàn toàn có thể sử dụng bản thu âm sách nói này để hỗ trợ việc tìm hiểu và thực hành Phật Pháp. Cầu mong mọi bình an và thuận lợi đến với tất cả mọi người.

  Toàn bộ danh sách các phần đã thu âm ở đây: https://open.spotify.com/playlist/0ntKqa3b44yQtZtQmoaMaj

  • 16 min
  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.2. Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.2. Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả

  Sách nói: Đức Phật và Phật Pháp - I.2. Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả
  Tác giả: Đại đức Narada
  Dịch Việt: Phạm Kim Khánh
  Người đọc: Việt Hùng

  Lời người đọc: Đây là bản thu âm cuốn sách quí Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Narada. Tôi dự định trước mắt thu âm phần đầu, là phần nói về cuộc đời của Đức Phật. Đó là những gì tôi cần niệm tưởng để hỗ trợ cho việc hành thiền. Đây là một cuốn sách dày, nên việc thu âm cũng sẽ mất chút ít thời gian. Cứ xong phần nào thì tôi sẽ cập nhật thêm vào đây phần mới xong, cho đến khi hoàn thành. Mặc dù đây là công việc chủ yếu cho chính lợi ích của bản thân tôi, nếu ai nghe hợp với giọng đọc của tôi thì hoàn toàn có thể sử dụng bản thu âm sách nói này để hỗ trợ việc tìm hiểu và thực hành Phật Pháp. Cầu mong mọi bình an và thuận lợi đến với tất cả mọi người.

  Toàn bộ danh sách các phần đã thu âm ở đây: https://open.spotify.com/playlist/0ntKqa3b44yQtZtQmoaMaj

  • 21 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Kaitlin Reagan
Dr. Jordan B. Peterson
Duolingo
Jordan Harbinger
TED