8 min

Wirtualny Policjant w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego‪.‬ Auto na karku.

    • Automotive

Dzień dobry!
W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o Wirtualnym Policjancie, który w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dba o ciągłość polis ubezpieczeniowych.
Opowiadam jak w prosty sposób uchronić się przed "każącą ręką sprawiedliwości" UFG.

Członkowie UFG
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page122.jspx?_afrLoop=9659967842219518&fppl=true&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=gshbc7wku_80

Regulacje prawne:
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 2214.), art. 102 - 105.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152

Słownik pojęć:
OC komunikacyjne – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – stanowi ochronę sprawcy wypadku lub kolizji od ponoszenia kosztów związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody, spowodowanej ruchem pojazdów mechanicznych. OC komunikacyjne stanowi również ochronę osób poszkodowanych, zapewniając likwidację szkody na koszt sprawcy (z OC sprawcy) i tym samym chroni poszkodowanego przed poniesieniem straty.
AC – autocasco – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia AC obejmuje m.in. szkody zależne od kierującego pojazdem, a także zdarzenia niezależne od kierującego pojazdem, jak m.in. kradzież, pożar, działanie zjawisk atmosferycznych. AC pozwala zniwelować straty związane ze zdarzeniami spowodowanymi przez kierującego ubezpieczonym pojazdem jak i również od zdarzeń losowych.

W przypadku niedotrzymania 30-dniowego terminu, przewidzianego na udzielenie odpowiedzi Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu -  sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że egzekwowanie opłaty karnej będzie prowadził Urząd Skarbowy w miejscu właściwym dla osoby, która nie dopełniła obowiązku wykupu polisy OC.

Umorzenie opłaty karnej z UFG:
W szczególnych przypadkach - uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego - UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Zasady rozpatrywania wniosków o umorzenie opłaty określa Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.
Regulamin znajdziecie pod adresem: https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009130

Opłaty karne w UFG uzależnione są od dwóch rzeczy: rodzaju pojazdu oraz czasu pozostawania bez formalnej ochrony ubezpieczeniowej
Rodzaje pojazdów, których posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
- samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
- do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
- 4 do 14 dni – 50%...

Dzień dobry!
W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o Wirtualnym Policjancie, który w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dba o ciągłość polis ubezpieczeniowych.
Opowiadam jak w prosty sposób uchronić się przed "każącą ręką sprawiedliwości" UFG.

Członkowie UFG
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page122.jspx?_afrLoop=9659967842219518&fppl=true&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=gshbc7wku_80

Regulacje prawne:
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 2214.), art. 102 - 105.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152

Słownik pojęć:
OC komunikacyjne – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – stanowi ochronę sprawcy wypadku lub kolizji od ponoszenia kosztów związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody, spowodowanej ruchem pojazdów mechanicznych. OC komunikacyjne stanowi również ochronę osób poszkodowanych, zapewniając likwidację szkody na koszt sprawcy (z OC sprawcy) i tym samym chroni poszkodowanego przed poniesieniem straty.
AC – autocasco – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia AC obejmuje m.in. szkody zależne od kierującego pojazdem, a także zdarzenia niezależne od kierującego pojazdem, jak m.in. kradzież, pożar, działanie zjawisk atmosferycznych. AC pozwala zniwelować straty związane ze zdarzeniami spowodowanymi przez kierującego ubezpieczonym pojazdem jak i również od zdarzeń losowych.

W przypadku niedotrzymania 30-dniowego terminu, przewidzianego na udzielenie odpowiedzi Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu -  sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że egzekwowanie opłaty karnej będzie prowadził Urząd Skarbowy w miejscu właściwym dla osoby, która nie dopełniła obowiązku wykupu polisy OC.

Umorzenie opłaty karnej z UFG:
W szczególnych przypadkach - uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego - UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Zasady rozpatrywania wniosków o umorzenie opłaty określa Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.
Regulamin znajdziecie pod adresem: https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009130

Opłaty karne w UFG uzależnione są od dwóch rzeczy: rodzaju pojazdu oraz czasu pozostawania bez formalnej ochrony ubezpieczeniowej
Rodzaje pojazdów, których posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
- samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
- do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
- 4 do 14 dni – 50%...

8 min