29 min

#36: không đ‪ề‬ Thuần Podcast

    • Self-Improvement

Điều đầu tiên: có lẽ tập podcast này bắt đầu vào vấn đề từ đoạn 12:15

Điều thứ 2: chúc các tình yêu của Thuần sắp tới thi đại học thật tốtttttt

cảm ơn cậu đã ở đây,

loveu3000 3

_________________Email: tptnhung@gmail.com

Blog on FB: Thuần Radio: https://www.facebook.com/randomnessofthuan

IG: @thepodcastofthuan

Tiktok: @thepodcastofthuan

Youtube: Thuần

Điều đầu tiên: có lẽ tập podcast này bắt đầu vào vấn đề từ đoạn 12:15

Điều thứ 2: chúc các tình yêu của Thuần sắp tới thi đại học thật tốtttttt

cảm ơn cậu đã ở đây,

loveu3000 3

_________________Email: tptnhung@gmail.com

Blog on FB: Thuần Radio: https://www.facebook.com/randomnessofthuan

IG: @thepodcastofthuan

Tiktok: @thepodcastofthuan

Youtube: Thuần

29 min