124 episodes

Chào mừng bạn đến Kênh audio của Huỳnh Minh Hiền - Kênh phát thanh cảm xúc từ những truyện ngắn do Huỳnh Minh Hiền sáng tác và nhiều tác giả nổi tiếng khác.

▶ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwBhcxHPw0goa75artR5-YA/?sub_confirmation=1
✪ Facebook: https://www.facebook.com/Hu%E1%BB%B3nh-Minh-Hi%E1%BB%81n-368212867254586

Huỳnh Minh Hiền Radio4‪U‬ Huỳnh Minh Hiền

  • Books

Chào mừng bạn đến Kênh audio của Huỳnh Minh Hiền - Kênh phát thanh cảm xúc từ những truyện ngắn do Huỳnh Minh Hiền sáng tác và nhiều tác giả nổi tiếng khác.

▶ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwBhcxHPw0goa75artR5-YA/?sub_confirmation=1
✪ Facebook: https://www.facebook.com/Hu%E1%BB%B3nh-Minh-Hi%E1%BB%81n-368212867254586

  Đau Gì Như Thể - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Đau Gì Như Thể - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Kênh YouTube: Huỳnh Minh Hiền

  https://www.youtube.com/channel/UCwBhcxHPw0goa75artR5-YA/?sub_confirmation=1

  • 22 min
  Đến Hồi Tan Vỡ - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Đến Hồi Tan Vỡ - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Kênh YouTube: Huỳnh Minh Hiền

  https://www.youtube.com/channel/UCwBhcxHPw0goa75artR5-YA/?sub_confirmation=1

  • 5 min
  Coi Tay Vào Sáng Mưa - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Coi Tay Vào Sáng Mưa - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Kênh YouTube: Huỳnh Minh Hiền

  https://www.youtube.com/channel/UCwBhcxHPw0goa75artR5-YA/?sub_confirmation=1

  • 9 min
  Của Nước và Gió - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Của Nước và Gió - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Kênh YouTube: Huỳnh Minh Hiền

  https://www.youtube.com/channel/UCwBhcxHPw0goa75artR5-YA/?sub_confirmation=1

  • 6 min
  Nỗi Nhớ Con Người & Xóm Cũ - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Nỗi Nhớ Con Người & Xóm Cũ - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Kênh YouTube: Huỳnh Minh Hiền

  https://www.youtube.com/channel/UCwBhcxHPw0goa75artR5-YA/?sub_confirmation=1

  • 14 min
  Cúi Vọng Sài Gòn - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Cúi Vọng Sài Gòn - Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Đọc: Huỳnh Minh Hiền

  Kênh YouTube: Huỳnh Minh Hiền

  https://www.youtube.com/channel/UCwBhcxHPw0goa75artR5-YA/?sub_confirmation=1

  • 7 min

Top Podcasts In Books