5 min

True Worshiper Myanmar Praise and Worship Podcast

    • Christianity

JESUS
01. ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း
02. အောင်ပွဲ
03. အရာရာ
04. ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်
05. True Worshiper
06. ယေရှုခရစ်နာမ၌
07. To God be the Glory
08. အထံတော်
09. ဘုန်းကြီးပါစေ
10. JESUS
11. ကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ
12. ကိုယ်တော့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်
13. ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ

JESUS
01. ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း
02. အောင်ပွဲ
03. အရာရာ
04. ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်
05. True Worshiper
06. ယေရှုခရစ်နာမ၌
07. To God be the Glory
08. အထံတော်
09. ဘုန်းကြီးပါစေ
10. JESUS
11. ကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ
12. ကိုယ်တော့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်
13. ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ

5 min

Top Podcasts In Christianity