241 episodes

We live in interesting times and you might have a lot of questions. Each Wednesday and Sunday, join tiaan gildenhuys, as he shares his understanding of our world from a Biblical perspective. Whether you are having questions about life, want to learn more about Biblical truths, or just need some encouragement in your walk with the Lord, this is the podcast for you.

A few minutes in time with tiaan gildenhuys podcast tiaan gildenhuys

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 4 Ratings

We live in interesting times and you might have a lot of questions. Each Wednesday and Sunday, join tiaan gildenhuys, as he shares his understanding of our world from a Biblical perspective. Whether you are having questions about life, want to learn more about Biblical truths, or just need some encouragement in your walk with the Lord, this is the podcast for you.

  Ep.81 - (Afr.) - Jy wil regtig nie agterbly in God se grimmigheid nie.

  Ep.81 - (Afr.) - Jy wil regtig nie agterbly in God se grimmigheid nie.

  Sef 1:14  Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar. 
  Sef 1:15  Dié dag is ‘n dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag, 
  Sef 1:16  ‘n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings. 
  Sef 1:17  En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek. 
  Sef 1:18  Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die HERE te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, ‘n verskriklike, oor die inwoners van die aarde. 

  • 4 min
  Ep.81 - You really do not want to stay behind in the wrath of God

  Ep.81 - You really do not want to stay behind in the wrath of God

  Zep 1:14  The great day of the LORD is near, it is near, and hasteth greatly, even the voice of the day of the LORD: the mighty man shall cry there bitterly. 
  Zep 1:15  That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, 
  Zep 1:16  A day of the trumpet and alarm against the fenced cities, and against the high towers. 
  Zep 1:17  And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the LORD: and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. 
  Zep 1:18  Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the LORD'S wrath; but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy: for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. 

  • 4 min
  Ep.80 - (Afr.) - God gee ons krag

  Ep.80 - (Afr.) - God gee ons krag

  Jes 40:25  By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige. 
  Jes 40:26  Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie. 
  Jes 40:27  Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel: My weg is vir die HERE verborge, en my reg gaan by my God verby? 
  Jes 40:28  Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. 
  Jes 40:29  Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. 
  Jes 40:30  Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; 
  Jes 40:31  maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. 

  • 4 min
  Ep.80 - God gives us strength

  Ep.80 - God gives us strength

  Isa 40:25  To whom then will ye liken me, or shall I be equal? saith the Holy One. 
  Isa 40:26  Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, that bringeth out their host by number: he calleth them all by names by the greatness of his might, for that he is strong in power; not one faileth. 
  Isa 40:27  Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, My way is hid from the LORD, and my judgment is passed over from my God? 
  Isa 40:28  Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding. 
  Isa 40:29  He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength. 
  Isa 40:30  Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall: 
  Isa 40:31  But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint. 

  • 4 min
  Ep.79 - (Afr.) - Die Here is my rots

  Ep.79 - (Afr.) - Die Here is my rots

  Psa 18:2  En hy het gesê: Ek het U hartlik lief, HERE, my sterkte. 
  Psa 18:3  Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. 
  Psa 18:4  Ek roep die HERE aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos. 
  Psa 18:5  Bande van die dood het my omring, en strome van onheil het my oorval. 
  Psa 18:6  Bande van die doderyk was rondom my; strikke van die dood het my teëgekom. 
  Psa 18:7  Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. 

  • 4 min
  Ep.79 - The Lord is my rock

  Ep.79 - The Lord is my rock

  Psa 18:1 I will love thee, O LORD, my strength. 
  Psa 18:2  The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. 
  Psa 18:3  I will call upon the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies. 
  Psa 18:4  The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. 
  Psa 18:5  The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me. 
  Psa 18:6  In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. 

  • 4 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Elmo Lombard ,

Short inspirational

These two weekly podcasts is short but to the point on daily living with God. I can recommend them to everyone

Top Podcasts In Religion & Spirituality