7 episodes

שיעור מפי הרב דוד פיאלקוף, עורך פירוש שטיינזלץ ליד החזקה. הרב דוד מלמד בישיבת תקוע ומעביר שיעורים על סדר הרמב"ם היומי.
השיעור יעלה אחת לשבוע, לשעה קולחת בה יורחבו ויפורטו נושאים שעלו בפרקים באותו השבוע.
ישיבת תקוע בנשיאות הרב שטיינזלץ משתפת את תכניה עם הקהל הרחב.
להאזנה ביוטיוב: https://www.youtube.com/channel/UC4h0jgNUM67eVugYzbVrX-Q
לעוד תכנים של הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/podcast
פודקאסט חיי עולם על פרשת השבוע: https://www.yeshivatekoa.org/blank-6
פודקאסט הכנה לחגים באתר הישיבה או בכל אפליקציות הפודקאסטים. Site page URL https://https-www-yeshivatekoa-org.pinecast.co/episode/4fbc05b818ee455f/- Audio URL
להצטרפות לקבוצת שיעורים מקוונים של ישיבת תקוע לתקופת המגפה: https://chat.whatsapp.com/EtAsQsobIh0Lq09hBs7Nfm Site page

השיעור השבועי ברמב"ם היומ‪י‬ ישיבת תקוע

  • Education

שיעור מפי הרב דוד פיאלקוף, עורך פירוש שטיינזלץ ליד החזקה. הרב דוד מלמד בישיבת תקוע ומעביר שיעורים על סדר הרמב"ם היומי.
השיעור יעלה אחת לשבוע, לשעה קולחת בה יורחבו ויפורטו נושאים שעלו בפרקים באותו השבוע.
ישיבת תקוע בנשיאות הרב שטיינזלץ משתפת את תכניה עם הקהל הרחב.
להאזנה ביוטיוב: https://www.youtube.com/channel/UC4h0jgNUM67eVugYzbVrX-Q
לעוד תכנים של הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/podcast
פודקאסט חיי עולם על פרשת השבוע: https://www.yeshivatekoa.org/blank-6
פודקאסט הכנה לחגים באתר הישיבה או בכל אפליקציות הפודקאסטים. Site page URL https://https-www-yeshivatekoa-org.pinecast.co/episode/4fbc05b818ee455f/- Audio URL
להצטרפות לקבוצת שיעורים מקוונים של ישיבת תקוע לתקופת המגפה: https://chat.whatsapp.com/EtAsQsobIh0Lq09hBs7Nfm Site page

  הלכות עבודה זרה - היחס לעבודה זרה ולעובדיה

  הלכות עבודה זרה - היחס לעבודה זרה ולעובדיה

  שיעור מפי הרב דוד פיאלקוף, עורך פירוש שטיינזלץ ליד החזקה. הרב דוד מלמד בישיבת תקוע ומעביר שיעורים על סדר הרמב"ם היומי.
  השיעור יעלה אחת לשבוע, לשעה קולחת בה יורחבו ויפורטו נושאים שעלו בפרקים באותו השבוע.
  ישיבת תקוע בנשיאות הרב שטיינזלץ משתפת את תכניה עם הקהל הרחב.
  להאזנה ביוטיוב: https://www.youtube.com/channel/UC4h0jgNUM67eVugYzbVrX-Q
  לעוד תכנים של הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/podcast
  פודקאסט חיי עולם על פרשת השבוע: https://www.yeshivatekoa.org/blank-6
  פודקאסט הכנה לחגים באתר הישיבה או בכל אפליקציות הפודקאסטים. https://https-www-yeshivatekoa-org.pinecast.co/episode/4fbc05b818ee455f/-
  להצטרפות לקבוצת שיעורים מקוונים של ישיבת תקוע לתקופת המגפה: https://chat.whatsapp.com/EtAsQsobIh0Lq09hBs7Nfm

  • 50 min
  הלכות עבודה זרה - היווצרותה של העבודה הזרה והדרך שבה הכיר אברהם אבינו את ה'

  הלכות עבודה זרה - היווצרותה של העבודה הזרה והדרך שבה הכיר אברהם אבינו את ה'

  שיעור מפי הרב דוד פיאלקוף, עורך פירוש שטיינזלץ ליד החזקה. הרב דוד מלמד בישיבת תקוע ומעביר שיעורים על סדר הרמב"ם היומי.
  השיעור יעלה אחת לשבוע, לשעה קולחת בה יורחבו ויפורטו נושאים שעלו בפרקים באותו השבוע.
  ישיבת תקוע בנשיאות הרב שטיינזלץ משתפת את תכניה עם הקהל הרחב.
  להאזנה ביוטיוב: https://www.youtube.com/channel/UC4h0jgNUM67eVugYzbVrX-Q
  לעוד תכנים של הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/podcast
  פודקאסט חיי עולם על פרשת השבוע: https://www.yeshivatekoa.org/blank-6
  פודקאסט הכנה לחגים באתר הישיבה או בכל אפליקציות הפודקאסטים. https://https-www-yeshivatekoa-org.pinecast.co/episode/4fbc05b818ee455f/-
  להצטרפות לקבוצת שיעורים מקוונים של ישיבת תקוע לתקופת המגפה: https://chat.whatsapp.com/EtAsQsobIh0Lq09hBs7Nfm Site page

  • 37 min
  הלכות תלמוד תורה - מעלת לימוד התורה ודרכי קניינה

  הלכות תלמוד תורה - מעלת לימוד התורה ודרכי קניינה

  שיעור מפי הרב דוד פיאלקוף, עורך פירוש שטיינזלץ ליד החזקה. הרב דוד מלמד בישיבת תקוע ומעביר שיעורים על סדר הרמב"ם היומי.
  השיעור יעלה אחת לשבוע, לשעה קולחת בה יורחבו ויפורטו נושאים שעלו בפרקים באותו השבוע.
  ישיבת תקוע בנשיאות הרב שטיינזלץ משתפת את תכניה עם הקהל הרחב.
  להאזנה ביוטיוב: https://www.youtube.com/channel/UC4h0jgNUM67eVugYzbVrX-Q
  לעוד תכנים של הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/podcast
  פודקאסט חיי עולם על פרשת השבוע: https://www.yeshivatekoa.org/blank-6
  פודקאסט הכנה לחגים באתר הישיבה או בכל אפליקציות הפודקאסטים. Site page URL https://https-www-yeshivatekoa-org.pinecast.co/episode/4fbc05b818ee455f/- Audio URL
  להצטרפות לקבוצת שיעורים מקוונים של ישיבת תקוע לתקופת המגפה: https://chat.whatsapp.com/EtAsQsobIh0Lq09hBs7Nfm Site page

  • 54 min
  הלכות דעות - התוקף ההלכתי של הלכות דעות

  הלכות דעות - התוקף ההלכתי של הלכות דעות

  שיעור מפי הרב דוד פיאלקוף, עורך פירוש שטיינזלץ ליד החזקה. הרב דוד מלמד בישיבת תקוע ומעביר שיעורים על סדר הרמב"ם היומי.
  השיעור יעלה אחת לשבוע, לשעה קולחת בה יורחבו ויפורטו נושאים שעלו בפרקים באותו השבוע.
  ישיבת תקוע בנשיאות הרב שטיינזלץ משתפת את תכניה עם הקהל הרחב.
  להאזנה ביוטיוב: https://www.youtube.com/channel/UC4h0jgNUM67eVugYzbVrX-Q
  לעוד תכנים של הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/podcast
  פודקאסט חיי עולם על פרשת השבוע: https://www.yeshivatekoa.org/blank-6
  פודקאסט הכנה לחגים באתר הישיבה או בכל אפליקציות הפודקאסטים. Site page URL https://https-www-yeshivatekoa-org.pinecast.co/episode/4fbc05b818ee455f/- Audio URL
  להצטרפות לקבוצת שיעורים מקוונים של ישיבת תקוע לתקופת המגפה: https://chat.whatsapp.com/EtAsQsobIh0Lq09hBs7Nfm Site page

  • 53 min
  הלכות יסודי התורה - קידוש השם וחילול השם בכתבי הרמב''ם

  הלכות יסודי התורה - קידוש השם וחילול השם בכתבי הרמב''ם

  שיעור מפי הרב דוד פיאלקוף, עורך פירוש שטיינזלץ ליד החזקה. הרב דוד מלמד בישיבת תקוע ומעביר שיעורים על סדר הרמב"ם היומי.
  השיעור יעלה אחת לשבוע, לשעה קולחת בה יורחבו ויפורטו נושאים שעלו בפרקים באותו השבוע.
  ישיבת תקוע בנשיאות הרב שטיינזלץ משתפת את תכניה עם הקהל הרחב.
  להאזנה ביוטיוב: https://www.youtube.com/channel/UC4h0jgNUM67eVugYzbVrX-Q
  לעוד תכנים של הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/podcast
  פודקאסט חיי עולם על פרשת השבוע: https://www.yeshivatekoa.org/blank-6
  פודקאסט הכנה לחגים באתר הישיבה או בכל אפליקציות הפודקאסטים. Site page URL https://https-www-yeshivatekoa-org.pinecast.co/episode/4fbc05b818ee455f/- Audio URL
  להצטרפות לקבוצת שיעורים מקוונים של ישיבת תקוע לתקופת המגפה: https://chat.whatsapp.com/EtAsQsobIh0Lq09hBs7Nfm Site page

  • 56 min
  הקדמת הרמב''ם - הרקע לקביעת מבנהו של ספר משנה תורה

  הקדמת הרמב''ם - הרקע לקביעת מבנהו של ספר משנה תורה

  שיעור מפי הרב דוד פיאלקוף, עורך פירוש שטיינזלץ ליד החזקה. הרב דוד מלמד בישיבת תקוע ומעביר שיעורים על סדר הרמב"ם היומי.
  השיעור יעלה אחת לשבוע, לשעה קולחת בה יורחבו ויפורטו נושאים שעלו בפרקים באותו השבוע.
  ישיבת תקוע בנשיאות הרב שטיינזלץ משתפת את תכניה עם הקהל הרחב.
  להאזנה ביוטיוב: https://www.youtube.com/channel/UC4h0jgNUM67eVugYzbVrX-Q
  לעוד תכנים של הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/podcast
  פודקאסט חיי עולם על פרשת השבוע: https://www.yeshivatekoa.org/blank-6
  פודקאסט הכנה לחגים באתר הישיבה או בכל אפליקציות הפודקאסטים. Site page URL https://https-www-yeshivatekoa-org.pinecast.co/episode/4fbc05b818ee455f/- Audio URL
  להצטרפות לקבוצת שיעורים מקוונים של ישיבת תקוע לתקופת המגפה: https://chat.whatsapp.com/EtAsQsobIh0Lq09hBs7Nfm Site page

  • 1 hr 1 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
The Atlantic
Gillian Berner & Cailyn Michaan/ Frequency Podcast Network
TED
Lexi Hidalgo
Rich Roll