15 min

۲۱. محمدرضا شفیعی کدکن‪ی‬ Hesse Moshtarak | حس مشترک

    • Arts

شفیعی کدکنی با وجود شعرهای ناب و نغزی که سروده، مرجعیت او در نقد شعر برتر از جایگاه او در شاعری است.

شفیعی کدکنی با وجود شعرهای ناب و نغزی که سروده، مرجعیت او در نقد شعر برتر از جایگاه او در شاعری است.

15 min

Top Podcasts In Arts