1 episode

هر کدام از آدم‌ها داستانِ مخصوص به خودشان را دارند اما آدمی‌ نیست که داستانِ زندگی‌اش به داستانِ دیگران گره نخورده باشد.می‌دانید چه می‌گویم؟داستانِ زندگیِ آدمیزاد در ارتباط و اشتراک و گفتگوست که شکل می‌گیرد و ما دورِهم جمع شده‌ایم تا روایت‌گر دردها و مرهم‌های آدم‌ها باشیم.مِدآوا فرصتی‌ست تا آنچه را که شنیده و گاه دیده‌ایم برایتان بگوییم و یاد بگیریم که چطور از دریچه‌ی نگاهِ آدم‌های مختلف به داستان هایشان نگاه کنیم.این، فصلِ دیگری ست.

MedAva Podcast imsa-mums

    • Education

هر کدام از آدم‌ها داستانِ مخصوص به خودشان را دارند اما آدمی‌ نیست که داستانِ زندگی‌اش به داستانِ دیگران گره نخورده باشد.می‌دانید چه می‌گویم؟داستانِ زندگیِ آدمیزاد در ارتباط و اشتراک و گفتگوست که شکل می‌گیرد و ما دورِهم جمع شده‌ایم تا روایت‌گر دردها و مرهم‌های آدم‌ها باشیم.مِدآوا فرصتی‌ست تا آنچه را که شنیده و گاه دیده‌ایم برایتان بگوییم و یاد بگیریم که چطور از دریچه‌ی نگاهِ آدم‌های مختلف به داستان هایشان نگاه کنیم.این، فصلِ دیگری ست.

    این، فصل دیگری ست

    این، فصل دیگری ست

    هر کدام از آدم‌ها داستانِ مخصوص به خودشان را دارند اما آدمی‌ نیست که داستانِ زندگی‌اش به داستانِ دیگران گره نخورده باشد.می‌دانید چه می‌گویم؟داستانِ زندگیِ آدمیزاد در ارتباط و اشتراک و گفتگوست که شکل می‌گیرد و ما دورِهم جمع شده‌ایم تا روایت‌گر دردها و مرهم‌های آدم‌ها باشیم.این، فصلِ دیگری ست.#اخلاق_پزشکی#پزشکی#مداوا

    • 7 min

Top Podcasts In Education