2 Min.

R5 (EP 13-15) 寵辱若驚-古之善為道者 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

  • Sprachen lernen

寵辱章第十三
「寵辱若驚,貴大患若身」。何謂寵辱若驚﹖寵為上,辱為下,得之若驚,失之若驚,是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身﹖吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患﹖故貴以身為天下,若可寄天下;愛以身為天下,若可託天下。

道紀章第十四
視之不見,名曰夷;聽之不聞,名曰希;搏之不得,名曰微。此三者不可致詰,故混而為一。其上不 皦,其下不 昧。繩繩不可名,復歸於無物。是謂無狀之狀,無物之象,是謂惚恍。迎之不見其首,隨之不見其後。執古之道,以御今之有。能知古始,是謂道紀。

不盈章第十五
古之善為道者,微妙玄通,深不可識。夫唯不可識,故強為之容。豫兮若冬涉川,猶兮若畏四鄰,儼兮其若客,渙兮若冰之將釋,敦兮其若樸,曠兮其若谷,渾兮其若濁。孰能濁以靜之徐清﹖孰能安以動之徐生﹖保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成。第 十 三 章
宠 辱 若 惊 , 贵 大 患 若 身 。何 谓 宠 辱 若 惊 。
宠 为 下 , 得 之 若 惊 , 失 之 若 惊 , 是 谓 宠 辱 若 惊 。
何 谓 贵 大 患 若 身 。吾 所 以 有 大 患 者 , 为 吾 有 身 ,
及 吾 无 身 , 吾 有 何 患 。故 贵 以 身 为 天 下 , 若 可 寄 天 下 ﹔
爱 以 身 为 天 下 , 若 可 托 天 下 。

第 十 四 章
视 之 不 见 , 名 曰 夷 ﹔
听 之 不 闻 , 名 曰 希 ﹔
搏 之 不 得 , 名 曰 微 。
此 三 者 不 可 致 诘 , 故 混 而 为 一 。
其 上 不 皦 , 其 下 不 昧 。
绳 绳 兮 不 可 名 , 复 归 于 物 。
是 谓 无 状 之 状 , 无 物 之 象 , 是 谓 惚 恍 。
迎 之 不 见 其 首 , 随 之 不 见 其 后 。
执 古 之 道 , 以 御 今 之 有 。
能 知 古 始 , 是 谓 道 纪 。

第 十 五 章
古 之 善 为 道 者 , 微 妙 玄 通 , 深 不 可 识 。
夫 唯 不 可 识 , 故 强 为 之 容 :
  豫 兮 若 冬 涉 川 ﹔
  犹 兮 若 畏 四 邻 ﹔
  俨 兮 其 若 客 ﹔
  涣 兮 其 若 凌 释 ﹔
  敦 兮 其 若 朴 ﹔
  旷 兮 其 若 谷 ﹔
  混 兮 其 若 浊 ﹔
  澹 兮 其 若 海 ﹔
  飂 兮 若 无 止 。
  孰 能 浊 以 静 之 徐 清 。
孰 能 安 以 动 之 徐 生 。
  保 此 道 者 , 不 欲 盈 。
夫 唯 不 盈 , 故 能 蔽 而 新 成 。


Dì shísān zhāng chǒng rǔ ruò jīng, guì dàhuàn ruò shēn. Héwèi chǒng rǔ ruò jīng. Chǒng wèi xià, dé zhī ruò jīng, shī zhī ruò jīng, shì wèi chǒng rǔ ruò jīng. Héwèi guì dàhuàn ruò shēn. Wú suǒyǐ yǒu dà huànzhě, wèi wú yǒu shēn, jí wú wú shēn, wú yǒu hé huàn. Gù guì yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě jì tiānxià﹔ ài yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě tuō tiānxià.

Dì shísì zhāng shì zhī bùjiàn, míng yuē yí﹔ tīng zhī bù wén, míng yuē xī﹔ bó zhī bùdé, míng yuē wēi. Cǐ sān zhě bùkě zhì jí, gù hùn ér wéi yī. Qí shàng bù jiǎo, qí xià bù mèi. Shéng shéng xī bùkě míng, fùguī yú wù. Shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng, wúwù zhī xiàng, shì wèi hū huǎng. Yíng zhī bùjiàn qí shǒu, suí zhī bùjiàn qí hòu. Zhí gǔ zhī dào, yǐ yù jīn zhī yǒu. Néng zhī gǔ shǐ, shì wèi dào jì.

Dì shíwǔ zhāng gǔ zhī shàn wèi dào zhě, wéimiào xuán tōng, shēn bùkě shí. Fū wéi bùkě shí, gù qiáng wéi zhī róng: Yù xī ruò dōng shè chuān﹔ yóu xī ruò wèi sìlín﹔ yǎn xī qí ruò kè﹔ huàn xī qí ruò líng shì﹔ dūn xī qí ruò pǔ﹔ kuàng xī qí ruògǔ﹔ hùn xī qí ruò zhuó﹔ dàn xī qí ruòhǎi﹔

寵辱章第十三
「寵辱若驚,貴大患若身」。何謂寵辱若驚﹖寵為上,辱為下,得之若驚,失之若驚,是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身﹖吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患﹖故貴以身為天下,若可寄天下;愛以身為天下,若可託天下。

道紀章第十四
視之不見,名曰夷;聽之不聞,名曰希;搏之不得,名曰微。此三者不可致詰,故混而為一。其上不 皦,其下不 昧。繩繩不可名,復歸於無物。是謂無狀之狀,無物之象,是謂惚恍。迎之不見其首,隨之不見其後。執古之道,以御今之有。能知古始,是謂道紀。

不盈章第十五
古之善為道者,微妙玄通,深不可識。夫唯不可識,故強為之容。豫兮若冬涉川,猶兮若畏四鄰,儼兮其若客,渙兮若冰之將釋,敦兮其若樸,曠兮其若谷,渾兮其若濁。孰能濁以靜之徐清﹖孰能安以動之徐生﹖保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成。第 十 三 章
宠 辱 若 惊 , 贵 大 患 若 身 。何 谓 宠 辱 若 惊 。
宠 为 下 , 得 之 若 惊 , 失 之 若 惊 , 是 谓 宠 辱 若 惊 。
何 谓 贵 大 患 若 身 。吾 所 以 有 大 患 者 , 为 吾 有 身 ,
及 吾 无 身 , 吾 有 何 患 。故 贵 以 身 为 天 下 , 若 可 寄 天 下 ﹔
爱 以 身 为 天 下 , 若 可 托 天 下 。

第 十 四 章
视 之 不 见 , 名 曰 夷 ﹔
听 之 不 闻 , 名 曰 希 ﹔
搏 之 不 得 , 名 曰 微 。
此 三 者 不 可 致 诘 , 故 混 而 为 一 。
其 上 不 皦 , 其 下 不 昧 。
绳 绳 兮 不 可 名 , 复 归 于 物 。
是 谓 无 状 之 状 , 无 物 之 象 , 是 谓 惚 恍 。
迎 之 不 见 其 首 , 随 之 不 见 其 后 。
执 古 之 道 , 以 御 今 之 有 。
能 知 古 始 , 是 谓 道 纪 。

第 十 五 章
古 之 善 为 道 者 , 微 妙 玄 通 , 深 不 可 识 。
夫 唯 不 可 识 , 故 强 为 之 容 :
  豫 兮 若 冬 涉 川 ﹔
  犹 兮 若 畏 四 邻 ﹔
  俨 兮 其 若 客 ﹔
  涣 兮 其 若 凌 释 ﹔
  敦 兮 其 若 朴 ﹔
  旷 兮 其 若 谷 ﹔
  混 兮 其 若 浊 ﹔
  澹 兮 其 若 海 ﹔
  飂 兮 若 无 止 。
  孰 能 浊 以 静 之 徐 清 。
孰 能 安 以 动 之 徐 生 。
  保 此 道 者 , 不 欲 盈 。
夫 唯 不 盈 , 故 能 蔽 而 新 成 。


Dì shísān zhāng chǒng rǔ ruò jīng, guì dàhuàn ruò shēn. Héwèi chǒng rǔ ruò jīng. Chǒng wèi xià, dé zhī ruò jīng, shī zhī ruò jīng, shì wèi chǒng rǔ ruò jīng. Héwèi guì dàhuàn ruò shēn. Wú suǒyǐ yǒu dà huànzhě, wèi wú yǒu shēn, jí wú wú shēn, wú yǒu hé huàn. Gù guì yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě jì tiānxià﹔ ài yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě tuō tiānxià.

Dì shísì zhāng shì zhī bùjiàn, míng yuē yí﹔ tīng zhī bù wén, míng yuē xī﹔ bó zhī bùdé, míng yuē wēi. Cǐ sān zhě bùkě zhì jí, gù hùn ér wéi yī. Qí shàng bù jiǎo, qí xià bù mèi. Shéng shéng xī bùkě míng, fùguī yú wù. Shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng, wúwù zhī xiàng, shì wèi hū huǎng. Yíng zhī bùjiàn qí shǒu, suí zhī bùjiàn qí hòu. Zhí gǔ zhī dào, yǐ yù jīn zhī yǒu. Néng zhī gǔ shǐ, shì wèi dào jì.

Dì shíwǔ zhāng gǔ zhī shàn wèi dào zhě, wéimiào xuán tōng, shēn bùkě shí. Fū wéi bùkě shí, gù qiáng wéi zhī róng: Yù xī ruò dōng shè chuān﹔ yóu xī ruò wèi sìlín﹔ yǎn xī qí ruò kè﹔ huàn xī qí ruò líng shì﹔ dūn xī qí ruò pǔ﹔ kuàng xī qí ruògǔ﹔ hùn xī qí ruò zhuó﹔ dàn xī qí ruòhǎi﹔

2 Min.

Top‑Podcasts in Sprachen lernen