134 Folgen

❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share the Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学) 讓更多人聽(听)、看到台灣

Podcast series [EN/简体/繁體]:
1.Three Character Classic 三字經(39 EP)⁣
2.Seletic Confucius Analects 論語 (68 EP)
3.Dao de jing 道德經 : 81EP (Start from Oct.8)


↓↓More ME↓↓
⁣✨IG ➡️ https://www.instagram.com/voice.mq/ ⁣⁣
⁣✨Book online class ➡️ http://voicemandarin.mystrikingly.com/ [線上學中文]
✨Buy me a cup of coffee☕ ➡️ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent ⁣ [贊助]
If you'd like to encourage the effort I made, please support this channel via the link below and come to IG leave the feedback, Your kindness will be appreciated.
如果您想認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

Powered by Firstory Hosting

Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 Elaine▪ Atypical Mandarin Teacher▪非典型中文老師

  • Sprachen lernen

❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share the Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学) 讓更多人聽(听)、看到台灣

Podcast series [EN/简体/繁體]:
1.Three Character Classic 三字經(39 EP)⁣
2.Seletic Confucius Analects 論語 (68 EP)
3.Dao de jing 道德經 : 81EP (Start from Oct.8)


↓↓More ME↓↓
⁣✨IG ➡️ https://www.instagram.com/voice.mq/ ⁣⁣
⁣✨Book online class ➡️ http://voicemandarin.mystrikingly.com/ [線上學中文]
✨Buy me a cup of coffee☕ ➡️ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent ⁣ [贊助]
If you'd like to encourage the effort I made, please support this channel via the link below and come to IG leave the feedback, Your kindness will be appreciated.
如果您想認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

Powered by Firstory Hosting

  17 太上,不知有之 tài shàng, bùzhī yǒu zhī | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  17 太上,不知有之 tài shàng, bùzhī yǒu zhī | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  我自然章第十七
  太上,不知有之;其次,親而譽之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。悠兮其貴言。功成,事遂,百姓皆謂﹕「我自然」。

  第 十 七 章
  太 上 , 不 知 有 之 ﹔
  其 次 , 亲 而 誉 之 ﹔
  其 次 , 畏 之 ﹔
  其 次 , 侮 之 。
  信 不 足 焉 , 有 不 信 焉 。
  悠 兮 其 贵 言 。
  功 成 事 遂 , 百 姓 皆 谓 : 「 我 自 然 」 。

  Dì shíqī zhāng
  tài shàng, bùzhī yǒu zhī﹔
  qícì, qīn ér yù zhī﹔
  qícì, wèi zhī﹔
  qícì, wǔ zhī.
  Xìn bùzú yān, yǒu bùxìn yān.
  Yōu xī qí guì yán.
  Gōng chéngshì suì, bǎixìng jiē wèi: `Wǒ zìrán' .


  17. Rulers
  The best rulers are scarcely known by their subjects;
  The next best are loved and praised;
  The next are feared;
  The next despised:
  They have no faith in their people,
  And their people become unfaithful to them.

  When the best rulers achieve their purpose
  Their subjects claim the achievement as their own.

  至高至善的掌权者,人们仿佛感觉不到其存在。次一等的,赢得人们的亲近赞 誉。再次的,使人们畏惧害怕。更次的,遭人们侮慢轻蔑。信实不足,才有不信。
  悠悠然大道之行,无须发号施令,大功告成之后,百姓都视之为自然而然的事,说:我们本来就是这样的啊!

  至高至善的掌權者,人們仿佛感覺不到其存在。次一等的,贏得人們的親近贊 譽。再次的,使人們畏懼害怕。更次的,遭人們侮慢輕蔑。信實不足,才有不信。
  悠悠然大道之行,無鬚髮號施令,大功告成之後,百姓都視之為自然而然的事,說:我們本來就是這樣的啊!

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 49 s
  16 致虛極 Zhì xū jí | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  16 致虛極 Zhì xū jí | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  復命章第十六
  致虛極,守靜篤。萬物並作,吾以觀復。夫物芸芸,各復歸其根。歸根曰靜,是謂復命。復命曰常。知常曰明。不知常,妄作凶。知常容,容乃公,公乃全,全乃天,天乃道,道乃久。沒身不殆。

  第 十 六 章
  致 虚 极 , 守 静 笃。
  万 物 并 作 , 吾 以 观 复。
  夫 物 芸 芸 , 各 复 归 其 根 。
  归 根 曰 静 , 静 曰 复 命 。
  复 命 曰 常 , 知 常 曰 明 。
  不 知 常 , 妄 作 凶 。
  知 常 容 , 容 乃 公 ,公 乃 全 , 全 乃 天 ,天 乃 道 , 道 乃 久 , 没 身 不 殆 。

  Zhì xū jí, shǒu jìng dǔ. Wànwù bìng zuò, wú yǐ guān fù. Fū wù yúnyún, gè fùguī qí gēn. Guīgēn yuē jìng, shì wèi fùmìng. Fùmìng yuē cháng. Zhī cháng yuē míng. Bùzhī cháng, wàng zuò xiōng. Zhī cháng róng, róng nǎigōng, gōngnǎi quán, quán nǎi tiān, tiānnǎi dào, dào nǎi jiǔ. Méi shēn bù dài.
  16. Decay and Renewal
  Empty the self completely;
  Embrace perfect peace.
  The world will rise and move;
  Watch it return to rest.
  All the flourishing things
  Will return to their source.

  This return is peaceful;
  It is the flow of nature,
  An eternal decay and renewal.
  Accepting this brings enlightenment,
  Ignoring this brings misery.

  Who accepts nature's flow becomes all-cherishing;
  Being all-cherishing he becomes impartial;
  Being impartial he becomes magnanimous;
  Being magnanimous he becomes natural;
  Being natural he becomes one with the Way;
  Being one with the Way he becomes immortal:
  Though his body will decay, the Way will not.

  内心虚化到极点,持守安静到纯一。我就能在万物的篷蓬勃勃中,看出其来龙去脉。
  万物纷纭百态,都复归其本根。回到本根就叫平静安息。平静安息便是复归了真生命。复归了真生命便是永恒。认识永恒便是光明。不认识永恒,就会任意妄为,后果凶险。
  认识了永恒,就能万事包容。万事包容,就能公义坦荡。公义坦荡,则为完全人。完全人,则与天同。与天同,就归入道了。归入道,可就长久了,即使肉身消失,依然平安无恙。

  內心虛化到極點,持守安靜到純一。我就能在萬物的篷蓬勃勃中,看出其來龍去脈。
  萬物紛紜百態,都復歸其本根。回到本根就叫平靜安息。平靜安息便是復歸了真生命。復歸了真生命便是永恆。認識永恆便是光明。不認識永恆,就會任意妄為,後果兇險。
  認識了永恆,就能萬事包容。萬事包容,就能公義坦蕩。公義坦蕩,則為完全人。完全人,則與天同。與天同,就歸入道了。歸入道,可就長久了,即使肉身消失,依然平安無恙。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 Min.
  R5 (EP 13-15) 寵辱若驚-古之善為道者 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  R5 (EP 13-15) 寵辱若驚-古之善為道者 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  寵辱章第十三
  「寵辱若驚,貴大患若身」。何謂寵辱若驚﹖寵為上,辱為下,得之若驚,失之若驚,是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身﹖吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患﹖故貴以身為天下,若可寄天下;愛以身為天下,若可託天下。

  道紀章第十四
  視之不見,名曰夷;聽之不聞,名曰希;搏之不得,名曰微。此三者不可致詰,故混而為一。其上不 皦,其下不 昧。繩繩不可名,復歸於無物。是謂無狀之狀,無物之象,是謂惚恍。迎之不見其首,隨之不見其後。執古之道,以御今之有。能知古始,是謂道紀。

  不盈章第十五
  古之善為道者,微妙玄通,深不可識。夫唯不可識,故強為之容。豫兮若冬涉川,猶兮若畏四鄰,儼兮其若客,渙兮若冰之將釋,敦兮其若樸,曠兮其若谷,渾兮其若濁。孰能濁以靜之徐清﹖孰能安以動之徐生﹖保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成。  第 十 三 章
  宠 辱 若 惊 , 贵 大 患 若 身 。何 谓 宠 辱 若 惊 。
  宠 为 下 , 得 之 若 惊 , 失 之 若 惊 , 是 谓 宠 辱 若 惊 。
  何 谓 贵 大 患 若 身 。吾 所 以 有 大 患 者 , 为 吾 有 身 ,
  及 吾 无 身 , 吾 有 何 患 。故 贵 以 身 为 天 下 , 若 可 寄 天 下 ﹔
  爱 以 身 为 天 下 , 若 可 托 天 下 。

  第 十 四 章
  视 之 不 见 , 名 曰 夷 ﹔
  听 之 不 闻 , 名 曰 希 ﹔
  搏 之 不 得 , 名 曰 微 。
  此 三 者 不 可 致 诘 , 故 混 而 为 一 。
  其 上 不 皦 , 其 下 不 昧 。
  绳 绳 兮 不 可 名 , 复 归 于 物 。
  是 谓 无 状 之 状 , 无 物 之 象 , 是 谓 惚 恍 。
  迎 之 不 见 其 首 , 随 之 不 见 其 后 。
  执 古 之 道 , 以 御 今 之 有 。
  能 知 古 始 , 是 谓 道 纪 。

  第 十 五 章
  古 之 善 为 道 者 , 微 妙 玄 通 , 深 不 可 识 。
  夫 唯 不 可 识 , 故 强 为 之 容 :
    豫 兮 若 冬 涉 川 ﹔
    犹 兮 若 畏 四 邻 ﹔
    俨 兮 其 若 客 ﹔
    涣 兮 其 若 凌 释 ﹔
    敦 兮 其 若 朴 ﹔
    旷 兮 其 若 谷 ﹔
    混 兮 其 若 浊 ﹔
    澹 兮 其 若 海 ﹔
    飂 兮 若 无 止 。
    孰 能 浊 以 静 之 徐 清 。
  孰 能 安 以 动 之 徐 生 。
    保 此 道 者 , 不 欲 盈 。
  夫 唯 不 盈 , 故 能 蔽 而 新 成 。


  Dì shísān zhāng chǒng rǔ ruò jīng, guì dàhuàn ruò shēn. Héwèi chǒng rǔ ruò jīng. Chǒng wèi xià, dé zhī ruò jīng, shī zhī ruò jīng, shì wèi chǒng rǔ ruò jīng. Héwèi guì dàhuàn ruò shēn. Wú suǒyǐ yǒu dà huànzhě, wèi wú yǒu shēn, jí wú wú shēn, wú yǒu hé huàn. Gù guì yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě jì tiānxià﹔ ài yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě tuō tiānxià.

  Dì shísì zhāng shì zhī bùjiàn, míng yuē yí﹔ tīng zhī bù wén, míng yuē xī﹔ bó zhī bùdé, míng yuē wēi. Cǐ sān zhě bùkě zhì jí, gù hùn ér wéi yī. Qí shàng bù jiǎo, qí xià bù mèi. Shéng shéng xī bùkě míng, fùguī yú wù. Shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng, wúwù zhī xiàng, shì wèi hū huǎng. Yíng zhī bùjiàn qí shǒu, suí zhī bùjiàn qí hòu. Zhí gǔ zhī dào, yǐ yù jīn zhī yǒu. Néng zhī gǔ shǐ, shì wèi dào jì.

  Dì shíwǔ zhāng gǔ zhī shàn wèi dào zhě, wéimiào xuán tōng, shēn bùkě shí. Fū wéi bùkě shí, gù qiáng wéi zhī róng: Yù xī ruò dōng shè chuān﹔ yóu xī ruò wèi sìlín﹔ yǎn xī qí ruò kè﹔ huàn xī qí ruò líng shì﹔ dūn xī qí ruò pǔ﹔ kuàng xī qí ruògǔ﹔ hùn xī qí ruò zhuó﹔ dàn xī qí ruòhǎi﹔

  • 2 Min.
  R4 (EP 10-12) 載營魄抱一 - 五色令人目 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  R4 (EP 10-12) 載營魄抱一 - 五色令人目 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  嬰兒章第十
  載營魄抱一,能無離乎﹖專氣致柔,能嬰兒乎﹖ 滌除玄覽,能無 疵乎﹖愛國治民,能無為乎﹖天門開 闔,能為雌乎﹖明白四達,能無知乎﹖( 生之畜之,生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德 )。

  虛中章第十一
  三十輻,共一 轂,當其無,有車之用。 埏埴以為器,當其無,有器之用。鑿戶 牖以為室,當其無,有室之用。故有之以為利,無之以為用。

  為腹章第十二
  五色令人目盲;五音令人耳聾;五味令人口爽;馳 騁畋獵,令人心發狂;難得之貨,令人行妨。是以聖人為腹不為目,故去彼取此。


  第 十 章
    载 营 魄 抱 一 , 能 无 离 乎 。
    专 气 致 柔 , 能 如 婴 儿 乎 。
    涤 除 玄 鉴 , 能 如 疵 乎 。
    爱 国 治 民 , 能 无 为 乎 。
    天 门 开 阖 , 能 为 雌 乎 。
    明 白 四 达 , 能 无 知 乎 。

  第 十 一 章
    三 十 辐 , 共 一 毂 , 当 其 无 , 有 车 之 用 。
    埏 埴 以 为 器 , 当 其 无 , 有 器 之 用 。
    凿 户 牖 以 为 室 , 当 其 无 , 有 室 之 用 。
    故 有 之 以 为 利 , 无 之 以 为 用 。

  第 十 二 章
  五 色 令 人 目 盲 ﹔ 五 音 令 人 耳 聋 ﹔ 五 味 令 人 口 爽 ﹔
  驰 骋 畋 猎 , 令 人 心 发 狂 ﹔ 难 得 之 货 , 令 人 行 妨 。
    是 以 圣 人 为 腹 不 为 目 , 故 去 彼 取 此


  Dì shí zhāng zài yíng pò bào yī, néng wú lí hū. Zhuān qì zhì róu, néng rú yīng er hū. Díchú xuán jiàn, néng rú cī hū. Àiguó zhì mín, néng wú wèi hū. Tiānmén kāi hé, néng wèi cí hū. Míngbái sì dá, néng wúzhī hū.

  Dì shíyī zhāng sānshí fú, gòng yī gǔ, dāng qí wú, yǒu chē zhī yòng. Shān zhí yǐ wèi qì, dāng qí wú, yǒu qì zhī yòng. Záo hùyǒu yǐ wèi shì, dāng qí wú, yǒu shì zhī yòng. Gù yǒu zhī yǐ wèi lì, wú zhī yǐ wèi yòng.

  Dì shí'èr zhāng wǔsè lìng rénmù máng﹔ wǔyīn lìng rén ěrlóng﹔ wǔwèi lìng rénkǒu shuǎng﹔ chíchěng tián liè, lìng rénxīn fākuáng﹔ nándé zhī huò, lìng rénxíng fáng. Shì yǐ shèngrén wèi fù bù wèi mù, gùqù bǐ qǔ cǐ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

  Powered by Firstory Hosting

  • 1 Min.
  R3 (EP 07-09) 天長地久 - 持而盈之 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  R3 (EP 07-09) 天長地久 - 持而盈之 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  無私章第七
  天長地久。天地所以能長且久者,以其不自生,故能長生。是以聖人後其身而身先;外其身而身存。非以其無私邪﹖故能成其私。

  若水章第八
  上善若水。水善利萬物而不爭,處眾人之所惡,故幾於道。居善地,心善淵,與善仁,言善信,政善治,事善能,動善時。夫唯不爭,故無尤。

  持盈章第九
  持而盈之,不如其已; 揣而銳之,不可長保。金玉滿堂,莫之能守;富貴而驕,自遺其咎。功成身退,天之道。

  第七章:天长地久,天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。是以圣人后其身而身先,外其身而身存。非以其无私邪?故能成其私。

  第八章:上善若水,水善利万物而不争。处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。


  第九章:持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守。富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道也!

  Dì qī zhāng: Tiānchángdìjiǔ, tiāndì suǒyǐ néng zhǎng qiě jiǔ zhě, yǐ qí bù zìshēng, gù néng chángshēng. Shì yǐ shèngrén hòu qí shēn ér shēn xiān, wài qí shēn ér shēn cún. Fēi yǐ qí wúsī xié? Gù néngchéng qí sī.

  Dì bā zhāng: Shàngshànruòshuǐ, shuǐ shànlì wànwù ér bùzhēng. Chù zhòngrén zhī suǒ è, gù jī yú dào. Jū shàn de, xīn shàn yuān, yǔ shànrén, yán shànxìn, zhèng shànzhì, shì shàn néng, dòng shàn shí. Fū wéi bùzhēng, gù wú yóu. Dì qī zhāng: Tiānchángdìjiǔ, tiāndì suǒyǐ néng zhǎng qiě jiǔ zhě, yǐ qí bù zìshēng, gù néng chángshēng. Shì yǐ shèngrén hòu qí shēn ér shēn xiān, wài qí shēn ér shēn cún. Fēi yǐ qí wúsī xié? Gù néngchéng qí sī.

  Dì jiǔ zhāng: Chí ér yíng zhī, bùrú qí yǐ; chuāi ér ruì zhī, bùkě cháng bǎo. Jīnyù mǎntáng, mò zhī néng shǒu. Fùguì ér jiāo, zì yí qí jiù. Gōng suì shēn tuì, tiān zhī dào yě!
  不盈章第四
  道沖,而用之或不盈。淵兮似萬物之宗;挫其銳,解其紛,和其光,同其塵, 湛兮似或存。吾不知誰之子,象帝之先。

  守中章第五
  天地不仁,以萬物為 芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。天地之間,其猶 橐龠乎﹖虛而不屈,動而愈出。多言數窮,不如守中。

  谷神章第六
  谷神不死,是謂玄 牝。玄牝之門,是謂天地根。綿綿若存,用之不勤。
  -----------
  第四章:道冲而用之,或不盈。渊兮,似万物之宗。(挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。)湛兮,似或存。吾不知谁之子,象帝之先。

  第五章:天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。天地之间,其犹橐籥乎!虚而不屈,动而愈出。多言数穷,不如守中。

  第六章:谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根。绵绵若存,用之不勤。

  ----------------
  Dì sì zhāng: Dào chōng ér yòng zhī, huò bù yíng. Yuān xī, shì wànwù zhī zōng.(Cuò qí ruì, jiě qí fēn, hé qí guāng, tóng qí chén.) Zhàn xī, shì huò cún. Wú bùzhī shéi zhīzǐ, xiàng dì zhī xiān.

  Dì wǔ zhāng: Tiāndì bùrén, yǐ wànwù wèi chú gǒu; shèngrén bùrén, yǐ bǎixìng wèi chú gǒu. Tiāndì zhī jiān, qí yóu tuó yuè hū! Xū ér bùqū, dòng ér yù chū. Duō yán shù qióng, bùrú shǒu zhōng.

  Dì liù zhāng: Gǔ shén bùsǐ, shì wèi xuán pìn. Xuán pìn zhī mén, shì wèi tiāndì gēn. Miánmián ruò cún, yòng zhī bù qín.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome

  • 1 Min.
  R2 (EP 04-06) 道沖 - 谷神不死 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  R2 (EP 04-06) 道沖 - 谷神不死 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  不盈章第四
  道沖,而用之或不盈。淵兮似萬物之宗;挫其銳,解其紛,和其光,同其塵, 湛兮似或存。吾不知誰之子,象帝之先。

  守中章第五
  天地不仁,以萬物為 芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。天地之間,其猶 橐龠乎﹖虛而不屈,動而愈出。多言數窮,不如守中。

  谷神章第六
  谷神不死,是謂玄 牝。玄牝之門,是謂天地根。綿綿若存,用之不勤。
  -----------
  第四章:道冲而用之,或不盈。渊兮,似万物之宗。(挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。)湛兮,似或存。吾不知谁之子,象帝之先。

  第五章:天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。天地之间,其犹橐籥乎!虚而不屈,动而愈出。多言数穷,不如守中。

  第六章:谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根。绵绵若存,用之不勤。

  ----------------
  Dì sì zhāng: Dào chōng ér yòng zhī, huò bù yíng. Yuān xī, shì wànwù zhī zōng.(Cuò qí ruì, jiě qí fēn, hé qí guāng, tóng qí chén.) Zhàn xī, shì huò cún. Wú bùzhī shéi zhīzǐ, xiàng dì zhī xiān.

  Dì wǔ zhāng: Tiāndì bùrén, yǐ wànwù wèi chú gǒu; shèngrén bùrén, yǐ bǎixìng wèi chú gǒu. Tiāndì zhī jiān, qí yóu tuó yuè hū! Xū ér bùqū, dòng ér yù chū. Duō yán shù qióng, bùrú shǒu zhōng.

  Dì liù zhāng: Gǔ shén bùsǐ, shì wèi xuán pìn. Xuán pìn zhī mén, shì wèi tiāndì gēn. Miánmián ruò cún, yòng zhī bù qín.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 58 s

Top‑Podcasts in Sprachen lernen