300 episodes

Short sentences with English translations.

Learn Irish & other languages with daily podcasts V H

  • Language Learning

Short sentences with English translations.

  20210122_IRISH_10_31

  20210122_IRISH_10_31

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/yyw3e25b  "Too early to reopen schools" - Colm Henry.

  "Róluath le scoileanna a oscailt arís" - Colm Henry.

  The spread of Covid-19 disease in the community is still far too high for schools to reopen, said Health Service Executive Chief Clinical Officer Dr Colm Henry.

  Tá leathadh an ghalair covid 19 i measc an phobail i bhfad ró-ard fós le go n- osclófaí scoileanna arís, a dúirt Príomhoifigeach Cliniciúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an Dr Colm Henry.

  Colm Henry said it was bad news that schools were still closed but that the spread of the disease was now ten times higher than at the beginning of December.

  Dúirt Colm Henry gur olc an scéal é go bhfuil na scoileanna dúnta i gcónaí ach go bhfuil ráta scaipthe an ghalair deich n-uaire níos airde anois ná mar a bhí ag tús mhí na Nollag.

  The dispersal rate needs to be lowered significantly before the chance can be taken to bring children from different families back to school, he claimed.

  Ní mór an ráta scaipthe a ísliú go mór sular féidir dul sa seans agus leanaí ó theaghlaigh éagsúla a thabhairt le chéile ar scoil arís, a mhaígh sé.

  Nonetheless, Colm Henry said, he hopes that children with special needs will be able to be catered for in some way.

  Ina dhiaidh sin féin, a dúirt Colm Henry, tá sé ag súil go mbeifear in ann freastal ar bhealach éigin ar leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

  He pointed out that this country is stuck in terms of Covid-19 and although the number of cases among the population has fallen slightly recently it is still a staggering rate.

  Thug sé le fios go bhfuil an tír seo i ngábh ó thaobh covid 19 de agus cé go bhfuil laghdú beag tagtha le gairid ar an líon cásanna i measc an phobail gur ráta as cuimse atá ann i gcónaí.

  There are currently about 2,500 cases a day, he said.

  Thart 2,500 cás sa ló atá ann faoi láthair, a dúirt sé.

  He said many of those people have not yet been taken ill, some have to be hospitalized, some will be placed in an intensive care unit and some will unfortunately die.

  Dúirt sé nár buaileadh tinn go leor de na daoine sin fós, go gcaithfear cuid acu a chur san ospidéal, go gcuirfear cuid acu in aonad dianchúraim agus ar an drochuair go bhfaighidh cuid acu bás.

  Colm Henry praised health workers who are currently under enormous work pressure and argued that it is a miracle that things are not worse than they are.

  Mhol Colm Henry oibrithe sláinte a bhfuil brú ábhalmhór oibre orthu faoi láthair agus mhaígh sé gur míorúilt atá ann nach bhfuil cúrsaí níos measa ná mar atá.

  • 6 min
  20210122_IRISH_08_24

  20210122_IRISH_08_24

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y5xcyzgg  "Two fateful days before hospitals in Galway" - Saolta.

  "Dhá lá chinniúnacha roimh ospidéil i nGaillimh" - Saolta.

  Covid-19 has been putting tremendous pressure on hospitals in Galway since the beginning of the year and they have two crucial days ahead of them today and tomorrow, said the head of the Saolta hospital group.

  Tá brú thar cuimse ar ospidéil i nGaillimh ó thús na bliana de bharr covid 19 agus tá dhá lá chinniúnacha rompu inniu agus amárach, a dúirt ceannasaí an ghrúpa ospidéal Saolta.

  Tony Canavan pointed out that there are currently 133 Covid-19 patients at Galway University Hospital, 17 of whom are in the intensive care unit.

  Thug Tony Canavan le fios go bhfuil 133 othar covid 19 in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh faoi láthair, 17 acu san aonad dianchúraim.

  Speaking on RTÉ, he said illness among staff at that hospital and other health centers in Galway was exacerbating the problem.

  Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt sé go bhfuil breoiteacht i measc na foirne san ospidéal sin agus in ionaid eile sláinte i nGaillimh ag cur leis an bhfadhb.

  387 staff members were absent yesterday at various venues across Galway due to Covid-19, Tony Canavan said.

  387 ball foirne a bhí as láthair inné in ionaid éagsúla ar fud na Gaillimhe de bharr covid 19, a dúirt Tony Canavan.

  Fortunately, he is optimistic, he said, that staffing will improve in the next two to three days.

  Ar an dea-uair, tá dóchas aige, a dúirt sé, go dtiocfaidh feabhas ar chúrsaí foirne as seo go gceann dhá nó trí lá.

  He argued that the easing of the problem in Galway has been linked to easing over Christmas and the new variant of the coronavirus.

  Mhaígh sé go bhfuil baint ag maolú srianta i gcaitheamh na Nollag agus ag an athraitheach nua ar an gcoróinvíreas le géire na faidhbe i nGaillimh.

  The current restrictions must be strictly enforced, Tony Canavan said.

  Caithfear na srianta atá ann faoi láthair a chur i bhfeidhm go dian, a dúirt Tony Canavan.

  Yesterday, the Health Service Executive, the Gardaí and the two local authorities urged the people of Galway to adhere to the public health guidelines in light of the recent triple increase in Covid-19 cases in the region.

  Arú inné, dachainigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, na Gardaí agus an dá údarás áitiúla ar mhuintir na Gaillimhe cloí leis na treoirlínte sláinte poiblí i bhfianaise cásanna covid 19 sa réigiún a bheith méadaithe faoi dheich le gairid.

  Almost 2,800 cases have been recorded in two weeks and Tuam, Galway city and Oranmore are reported to have the highest case rates.

  Beagnach 2,800 cás a taifeadadh le coicís agus tuairiscítear gur i dTuaim, i gcathair na Gaillimhe agus in Órán Mór is airde atá an ráta cásanna.

  Martin Ward, a nurse at Galway University Hospital, whose father and mother died in Co Tyrone with Covid-19, called on the Galway community to be prudent.

  Diarr Martin Ward, altra in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh, ar cailleadh a athair agus a mháthair i gCo Thír Eoghain le covid 19, diarr sé ar an bpobal i nGaillimh a bheith stuama.

  He claimed that many of the public are very relaxed about the situation because so many people have only minor symptoms.

  Mhaígh sé go bhfuil go leor den phobal an-réchúiseach faoin scéal mar gheall go bhfuil an oiread daoine nach bhfuil orthu ach mionsiomptóim.

  Unfortunately, he said, there is also the bad side of the story.

  Ar an drochuair, a dúirt sé, tá an taobh olc den scéal ann freisin.

  • 8 min
  20210121_IRISH_16_06

  20210121_IRISH_16_06

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y63dedpq  "Restaurants closed until May or beyond" - Taoiseach.

  "Bialanna dúnta go dtí an Bhealtaine nó níos faide" - Taoiseach.

  Taoiseach Micheál Martin has not ruled out restaurants being closed until May or beyond.

  Níl sé curtha as an áireamh ag an Taoiseach Micheál Martin go mbeidh bialanna dúnta go dtí mí na Bealtaine nó níos faide ná sin.

  The Taoiseach also indicated that retail outlets are likely to close until the end of next month and that schools are a particular issue.

  Thug an Taoiseach le fios freisin gur dóichí go mbeidh ionaid miondíola dúnta go dtí deireadh na míosa seo chugainn agus gur ceist ar leith iad na scoileanna.

  Speaking on Virgin Media television, Micheál Martin said most of the current Covid-19 restrictions will not be lifted until the end of February.

  Ag labhairt dó ar theilifís Virgin Media, dúirt Micheál Martin nach maolófar formhór na srianta covid 19 atá ann faoi láthair go dtí deireadh Feabhra.

  With regard to travel, the Taoiseach said that the Government is urging people not to go abroad and not to come to this country.

  I dtaca le cúrsaí taistil de, dúirt an Taoiseach go bhfuil an Rialtas ag impí ar dhaoine gan dul thar lear agus gan teacht chun na tíre seo.

  Travelers are obliged to prove that they do not have Covid-19 and people appear to be complying with that rule, he said.

  Tá sé de dhualgas ar thaistealaithe a chruthú nach bhfuil covid 19 orthu agus dealraíonn sé go bhfuil daoine ag comhlíonadh na rialach sin, a dúirt sé.

  That is not the whole story, however, he said, because so many people are going to Belfast from abroad.

  Ní hin é an scéal ar fad, áfach, a dúirt sé, mar gheall go bhfuil an oiread daoine ag dul go Béal Feirste ón iasacht.

  He claimed that there was a Government keeping a close eye on travel.

  Mhaígh sé go bhfuil ann Rialtas ag coinneáil súil ghéar ar an chursaí taistil.

  • 3 min
  20210121_IRISH_03_18

  20210121_IRISH_03_18

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y5u4abkk  Michelle O'Neill will support health assistance from the British Army.

  Tacóidh Michelle ONeill le cúnamh sláinte ó Arm na Breataine.

  Sinn Féin's leader in Northern Ireland, Michelle O'Neill, has indicated that she is in favor of allowing members of British forces to be used in the conquest of the Crown Virus.

  Tá sé tugtha le fios ag ceannaire Shinn Féin i dTuaisceart Éireann, Michelle ONeill, go bhfuil sí i bhfábhar cead a thabhairt úsáid a bhaint as baill dfhórsaí na Breataine sna h-iarrachtaí bua a fháil ar an Choróinvíreas.

  It is understood that the British Department of Defense could provide up to 100 military medical technicians for deployment to Northern Ireland and Michelle O'Neill will support the decision.

  Tuigtear go bhféadfadh Roinn Cosanta na Breataine suas le 100 teicneoir leighis de chuid an airm a chur ar fáil le cur go Tuaisceart Éireann agus go dtacóidh Michelle ONeill leis an chinneadh.

  The Deputy Prime Minister of the Executive told RTÉ News that "saving lives is our number one priority.

  Dúirt an leasPhríomh Aire san Fheidhmeannas le Nuacht RTÉ gur "sábháil beatha an rud is tábhachtaí linn.

  Keeping people safe and protecting the health service - those are our priorities, "she said," We will not rule anything out. "

  Daoine a choinneáil sábháilte agus an tseirbhís sláinte a chosaint - sin iad na tosaíochtaí atá againn," a dúirt sí, "Ní chuirfidh muid aon rud as an áireamh."

  “Anyone who tries to make the Chovid-19 threat a green and orange issue is fostering division and confusion,” she said.

  "Is ag cothú deighilte agus mearbhaill atá aon duine a dhéanfaidh iarracht ceist ghlas agus oráiste a dhéanamh de bhagairt an Chovid-19," a dúirt sí.

  Covid-19 is absent from 629 staff in the Northern Ireland public health system.

  Ta 629 ball foirne sa chóras sláínte poiblí i dTuaisceart Éireann as láthair de bharr covid 19.

  Another 826 staff members are absent due to isolation.

  Tá 826 ball eile foirne as láthair de bhrí go bhfuil siad ag féin aonrú.

  • 3 min
  20210120_IRISH_03_01

  20210120_IRISH_03_01

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y6tl22pf  Irishman dies after snowfall in Switzerland.

  Éireannach básaithe tar éis maidhm shneachta san Eilvéis.

  An Irishman has died in an avalanche at a ski resort in Switzerland yesterday.

  Bhásaigh fear as Éirinn i maidhm shneachta a tharla ag ionad sciála san Eilvéis inné.

  Swiss police say the crash took place in the Col des Gentianes mum at the Siviez ski resort, near the town of Nendaz in the southwest of the country.

  Deir póilíní na hEilvéise gur i mám Col des Gentianes ag ionad sciála Siviez, gar do bhaile Nendaz in iardheisceart na tíre, a tharla an tubaiste.

  The man was 29 years old and lived in Switzerland.

  Bhí an fear 29 bliain daois agus bhí sé ina chónaí san Eilvéis.

  The Department of Foreign Affairs says it will provide consular assistance if requested.

  Deir an Roinn Gnóthaí Eachtracha go gcuirfidh siad cúnamh consalachta ar fáil má iarrtar orthu é.

  The snowstorm came after heavy snowfall across Switzerland for a few days.

  Tharla an mhaidhm shneachta tar éis dó a bheith ag cur sneachta go trom ar fud na hEilvéise le cúpla lá.

  A British man has died in a landslide yesterday at Verbier ski resort east of Geneva.

  Bhásaigh fear ón mBreatain i maidhm eile a tharla inné ag ionad sciála Verbier soir ón nGinéiv.

  Another was seriously injured in that incident as well.

  Gortaíodh duine eile go dona san eachtra sin chomh maith.

  • 2 min
  20210119_IRISH_03_20

  20210119_IRISH_03_20

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y2w6fszv  Two relatives of the Rotunda team were also vaccinated.

  Beirt duine muinteartha le foireann Rotunda vacsaínithe freisin.

  Two relatives of staff at the Rotunda Hospital, Dublin, have been vaccinated against Covid-19, as it was said to be in danger of going astray.

  Tá beirt duine muinteartha le foireann oibre Ospidéal an Rotunda, Baile Átha Cliath tar éis an vacsaín a fháil i gcoinne covid 19, mar go raibh an baol ann a dúradh gur amú a rachadh sé.

  The hospital acknowledged that the vaccine was given to hospital staff, but that some of it was left in the bottom of a tube after the dispensing process.

  Dadmhaigh an t-ospidéal gur tugadh an vacsaín do bhaill foirne san ospidéal, ach go raibh roinnt dhe fágtha in íochtar feadáin i ndiaidh an phróiseas dáilithe.

  There was enough for 37 people.

  Bhí dóthain ann do 37 duine.

  Following consultation with the relevant authorities, it was decided to distribute this to doctors and other medical workers in the vicinity.

  Tar éis don ospidéal dul i gcomhairle leis na húdaráis chuí, socraíodh an méid sin a dháileadh ar dhochtúirí agus oibrithe eile leighis sa chomharsanacht.

  There was only a little over an hour to spare to give out the doses, or they would have expired.

  Ní raibh ach beagán le cois uair a chloig le spáráil chun na dáileoga a thabhairt amach, nó bheadh siad imithe in éag.

  The remainder are said to have benefited 35 medical or frontline workers, but relatives of workers in the Rotunda were given 2 doses, 'reluctant to litter' as the Rotunda said.

  Deirtear gur bhain 35 oibrí leighis nó oibrí túslíne leas as an bhfuílleach seo, ach gur tugadh 2 dháileog do dhaoine muinteartha le oibrithe sa Rotunda, leisce é chaitheamh sa bhrúscar mar a dúirt an Rotunda.

  • 3 min

Top Podcasts In Language Learning

Listeners Also Subscribed To