27 afleveringen

تکنیک های تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی

Green Gate دریچه سب‪ز‬ Radio Iranshahr

  • Onderwijs

تکنیک های تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی

  دریچه سبز - اعتماد به نفس، قسمت هشتم

  دریچه سبز - اعتماد به نفس، قسمت هشتم

  اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی‌هایمان، یکی از پایه‌های اصلی سلامت روان محسوب می‌شود. نبود این عامل مهم می‌تواند زمینه ساز مشکلات زیادی در زندگی شود و عملکرد انسان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. چرا که دست‌یابی به هر موفقیت و پیشرفتی در زندگی مستلزم این است که ابتدا خودتان را باورداشته باشید و توانایی‌هایتان را دست کم نگیرید.

  • 7 min.
  دریچه سبز - اعتماد به نفس، قسمت هفتم

  دریچه سبز - اعتماد به نفس، قسمت هفتم

  اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی‌هایمان، یکی از پایه‌های اصلی سلامت روان محسوب می‌شود. نبود این عامل مهم می‌تواند زمینه ساز مشکلات زیادی در زندگی شود و عملکرد انسان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. چرا که دست‌یابی به هر موفقیت و پیشرفتی در زندگی مستلزم این است که ابتدا خودتان را باورداشته باشید و توانایی‌هایتان را دست کم نگیرید.

  • 5 min.
  دریچه سبز: اعتماد به نفس - قسمت ششم

  دریچه سبز: اعتماد به نفس - قسمت ششم

  اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی‌هایمان، یکی از پایه‌های اصلی سلامت روان محسوب می‌شود. نبود این عامل مهم می‌تواند زمینه ساز مشکلات زیادی در زندگی شود و عملکرد انسان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. چرا که دست‌یابی به هر موفقیت و پیشرفتی در زندگی مستلزم این است که ابتدا خودتان را باورداشته باشید و توانایی‌هایتان را دست کم نگیرید.

  • 5 min.
  دریچه سبز: اعتماد به نفس - قسمت پنجم

  دریچه سبز: اعتماد به نفس - قسمت پنجم

  اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی‌هایمان، یکی از پایه‌های اصلی سلامت روان محسوب می‌شود. نبود این عامل مهم می‌تواند زمینه ساز مشکلات زیادی در زندگی شود و عملکرد انسان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. چرا که دست‌یابی به هر موفقیت و پیشرفتی در زندگی مستلزم این است که ابتدا خودتان را باورداشته باشید و توانایی‌هایتان را دست کم نگیرید.

  • 4 min.
  دریچه سبز - اعتماد به نفس، قسمت سوم

  دریچه سبز - اعتماد به نفس، قسمت سوم

  اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی‌هایمان، یکی از پایه‌های اصلی سلامت روان محسوب می‌شود. نبود این عامل مهم می‌تواند زمینه ساز مشکلات زیادی در زندگی شود و عملکرد انسان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. چرا که دست‌یابی به هر موفقیت و پیشرفتی در زندگی مستلزم این است که ابتدا خودتان را باورداشته باشید و توانایی‌هایتان را دست کم نگیرید.

  • 5 min.
  دریچه سبز: اعتماد به نفس - قسمت چهارم

  دریچه سبز: اعتماد به نفس - قسمت چهارم

  اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی‌هایمان، یکی از پایه‌های اصلی سلامت روان محسوب می‌شود. نبود این عامل مهم می‌تواند زمینه ساز مشکلات زیادی در زندگی شود و عملکرد انسان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. چرا که دست‌یابی به هر موفقیت و پیشرفتی در زندگی مستلزم این است که ابتدا خودتان را باورداشته باشید و توانایی‌هایتان را دست کم نگیرید.

  • 4 min.

Top-podcasts in Onderwijs