13 min

#24 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E6:我無愛做台語青冥‪牛‬ 做伙來講台語、SŃG KAH O͘MÀMÀ!

    • Kids & Family

🌿一支草一點 lō͘ #7:https://bit.ly/3r2EVsE
🌿一支草一點 lō͘ #8:https://bit.ly/3r34yJV
是按盞我千辛萬苦買 Kindle、讀英文育子冊・健心冊・小說、連教整理房間 ê 冊都讀英文? 
Tiō 是爲着 tiō 算無 tī 英文環境猶原 ē凍繼續學英文。
連台語都 leh beh 無人講 à。無 beh 甲囝仔講、無 beh tī 外口講。連我想beh 米起來偷偷仔學都無法度、因爲我袂曉台文。

📝學台文POJ:https://bit.ly/3IB20Zi
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助


Powered by Firstory Hosting

🌿一支草一點 lō͘ #7:https://bit.ly/3r2EVsE
🌿一支草一點 lō͘ #8:https://bit.ly/3r34yJV
是按盞我千辛萬苦買 Kindle、讀英文育子冊・健心冊・小說、連教整理房間 ê 冊都讀英文? 
Tiō 是爲着 tiō 算無 tī 英文環境猶原 ē凍繼續學英文。
連台語都 leh beh 無人講 à。無 beh 甲囝仔講、無 beh tī 外口講。連我想beh 米起來偷偷仔學都無法度、因爲我袂曉台文。

📝學台文POJ:https://bit.ly/3IB20Zi
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助


Powered by Firstory Hosting

13 min

Top Podcasts In Kids & Family

Calm Parenting Podcast
Kirk Martin
Parenting & You With Dr. Shefali
Dr. Shefali / Maia Wisdom
Greeking Out from National Geographic Kids
National Geographic Kids
Good Inside with Dr. Becky
Dr. Becky Kennedy
The Really Very Crunchy Podcast
Emily & Jason Morrow
The 1000 Hours Outside Podcast
Ginny Yurich