14 min

#34 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E16:從囝仔細漢甲伊講母語 ê ‪好‬ 做伙來講台語、SŃG KAH O͘MÀMÀ!

    • Kids & Family

🌿一支草一點 lō͘ #20:https://bit.ly/3ruBFGo
爲着想beh hō͘ ta̍kê 加甲囝仔講父母話、從細漢 tiō 開始講、我想甲足認眞、足多冥 lóng leh 想、想着足多講父母話 ê 好。
應該閣 ē使一直一項一項繼續寫落去。
不閣不知是 ánchóaⁿ、我愈寫愈艱苦、愈寫愈躊躇。

🙌🏽2/5 23:00台灣文學欣賞會——戀戀曾文溪文學廣播劇:https://natwa.webex.com/meet/taigi
🙌🏽2/5 20:30 A MOTHER TONGUE A DAY 我今仔日有講父母話:https://bit.ly/3onZBtc
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助


Powered by Firstory Hosting

🌿一支草一點 lō͘ #20:https://bit.ly/3ruBFGo
爲着想beh hō͘ ta̍kê 加甲囝仔講父母話、從細漢 tiō 開始講、我想甲足認眞、足多冥 lóng leh 想、想着足多講父母話 ê 好。
應該閣 ē使一直一項一項繼續寫落去。
不閣不知是 ánchóaⁿ、我愈寫愈艱苦、愈寫愈躊躇。

🙌🏽2/5 23:00台灣文學欣賞會——戀戀曾文溪文學廣播劇:https://natwa.webex.com/meet/taigi
🙌🏽2/5 20:30 A MOTHER TONGUE A DAY 我今仔日有講父母話:https://bit.ly/3onZBtc
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助


Powered by Firstory Hosting

14 min

Top Podcasts In Kids & Family

Calm Parenting Podcast
Kirk Martin
Good Inside with Dr. Becky
Dr. Becky Kennedy
Greeking Out from National Geographic Kids
National Geographic Kids
Circle Round
WBUR
Raising Good Humans
Dear Media, Aliza Pressman
Brains On! Science podcast for kids
American Public Media