1 hr 2 min

ปีแห่งความกังวลใจของธัญ และวันที่อยากลองเริ่มอะไรใหม่ๆ ของยชญ์ | Another Year Old 2021 Salmon Podcast

    • Society & Culture

เรื่องการงาน ที่ธัญออกปากอย่างหนักว่าเครียดทั้งจากเนื้องานเอง และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้อง Work From Home เกือบทั้งปี รวมถึงการบริหารทีมงานด้วย
ส่วนยชญ์เองก็กำลังจะเริ่มเส้นทางการทำงานใหม่ของตัวเอง พร้อมการหาแพสชั่นใหม่ๆ และอะไรที่อยากทำเป็นของตัวเองมากขึ้น
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2021
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เรื่องการงาน ที่ธัญออกปากอย่างหนักว่าเครียดทั้งจากเนื้องานเอง และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้อง Work From Home เกือบทั้งปี รวมถึงการบริหารทีมงานด้วย
ส่วนยชญ์เองก็กำลังจะเริ่มเส้นทางการทำงานใหม่ของตัวเอง พร้อมการหาแพสชั่นใหม่ๆ และอะไรที่อยากทำเป็นของตัวเองมากขึ้น
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2021
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 2 min

Top Podcasts In Society & Culture

FAROSE podcast
CHANGE2561
THE STANDARD
Salmon Podcast
THE STANDARD
karunabuakamsri