16 min

EP.68 ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชากา‪ร‬ CCARC CMU

    • Education

วิทยากร... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย  รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย  รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 min

Top Podcasts In Education