9 min

The Reader Secret EP.00 อ่านคำนำรายการกับ แอน-เดือนเพ็ญ จุ้ยประช‪า‬ a day Podcast

    • Arts

พูดคุยถึงที่มาที่ไปของรายการ the reader secret และความสำคัญของหนังสือที่ไม่เพียงแต่บอกเล่าเรื่องราวของนักเขียน ทว่ายังสื่อถึงตัวตนของผู้อ่านด้วย

พูดคุยถึงที่มาที่ไปของรายการ the reader secret และความสำคัญของหนังสือที่ไม่เพียงแต่บอกเล่าเรื่องราวของนักเขียน ทว่ายังสื่อถึงตัวตนของผู้อ่านด้วย

9 min

Top Podcasts In Arts

Roundfinger Channel
Roundfinger Channel
Readery
Readery
Good Night #ฟังก่อนนอน
Mission To The Moon Media
อ่านแล้วอ่านเล่า
Ta Thananon Domthong
Mission To The Moon #สรุปหนังสือ
Mission To The Moon Media
Myths and Legends
Jason Weiser, Carissa Weiser, Nextpod