12 min

ביטול חמץ - 9 צא ולמד

    • Judaism

הגמרא אומרת שמהתורה אין חיוב לכלות את החמץ ודי בביטולו. הראשונים מסבירים בשלוש דרכים מדוע ניתן מהתורה לבטל את החמץ ואין חיוב מהתורה לכלות את החמץ פיזית.

הגמרא אומרת שמהתורה אין חיוב לכלות את החמץ ודי בביטולו. הראשונים מסבירים בשלוש דרכים מדוע ניתן מהתורה לבטל את החמץ ואין חיוב מהתורה לכלות את החמץ פיזית.

12 min