48 min

תוכנית #167 - היסטוריה של טיפולי המרה ספק סביר

הוקלטה בספטמבר 2015

משתתפים: ברק ניצן וירון אסא

פירוט התוכנית:

00:00 - הקדמה

02:45 - נקודות מוזרות בהיסטוריה של טיפולי המרה להומוסקסואליות

הוקלטה בספטמבר 2015

משתתפים: ברק ניצן וירון אסא

פירוט התוכנית:

00:00 - הקדמה

02:45 - נקודות מוזרות בהיסטוריה של טיפולי המרה להומוסקסואליות

48 min