11 min

"תשביתו" - 8 צא ולמד

    • Judaism

התורה אוסרת להשהות חמץ ומצה להשביתו. בשיעור נבחן אם "תשביתו" הוא איסור עשה, והתורה אוסרת השהיית חמץ גם בשני לאוום וגם במצות עשה, או ש"תשביתו" הוא מצוה אקטיבית - בנוסף לאיסור השהיית החמץ, התורה מוסיפה מצוה אקטיבית להשבית את החמץ ולכלותו מהעולם.

התורה אוסרת להשהות חמץ ומצה להשביתו. בשיעור נבחן אם "תשביתו" הוא איסור עשה, והתורה אוסרת השהיית חמץ גם בשני לאוום וגם במצות עשה, או ש"תשביתו" הוא מצוה אקטיבית - בנוסף לאיסור השהיית החמץ, התורה מוסיפה מצוה אקטיבית להשבית את החמץ ולכלותו מהעולם.

11 min