32 min

جرعه 35 ● انکار اراده زندگ‪ی‬ پادکست می ـ خوانش حکمت زندگی شوپنهاور | Mey

    • Philosophy

جرعۀ سی و پنجم: انکار اراده زندگیدر این جرعه، مباحث مهم و شاید جنجال‌برانگیزی را مزه کرده‌ایم. از اینکه متفکران و فیلسوفان، چه نسبتی با باورهای ایمانی داشتند، از اینکه خودکشی در نگاه شوپنهاور چه جایگاهی دارد و چرا دانستن دیدگاه شوپنهاور نسبت به این موضوع می‌تواند حائزاهمیت باشد. همچنین چند سطر از مواضع او نسبت به رویکردهای عرفانی را به‌طور گذرا خوانده‌ایم.منابع:- در باب حکمت زندگی - صفحۀ ۳۸- جهان و تأملات فیلسوف – صفحه ۱۰۷ - جهان همچون اراده و تصور – صفحه ۳۹۲تقدیم از: حسام ایپکچیخُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاوراین اپیزود را همچنین می‌توانید در سایت مِی | شنوتو بشنوید.@Mey_podcast | © @Ensanak
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

جرعۀ سی و پنجم: انکار اراده زندگیدر این جرعه، مباحث مهم و شاید جنجال‌برانگیزی را مزه کرده‌ایم. از اینکه متفکران و فیلسوفان، چه نسبتی با باورهای ایمانی داشتند، از اینکه خودکشی در نگاه شوپنهاور چه جایگاهی دارد و چرا دانستن دیدگاه شوپنهاور نسبت به این موضوع می‌تواند حائزاهمیت باشد. همچنین چند سطر از مواضع او نسبت به رویکردهای عرفانی را به‌طور گذرا خوانده‌ایم.منابع:- در باب حکمت زندگی - صفحۀ ۳۸- جهان و تأملات فیلسوف – صفحه ۱۰۷ - جهان همچون اراده و تصور – صفحه ۳۹۲تقدیم از: حسام ایپکچیخُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاوراین اپیزود را همچنین می‌توانید در سایت مِی | شنوتو بشنوید.@Mey_podcast | © @Ensanak
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

32 min