47 min

پس از شهادت سخنرانیهای مرحوم دکتر شریعتی

    • Religion & Spirituality

اکنون شهیدان مرده اند و ما مرده ها زنده هستیم.
آنان که گستاخی آن را داشتند که وقتی نمی توانستند زنده بمانند، مرگ را انتخاب کنند رفتند، و ما بیشرمان ماندیم
صدها سال است که مانده ایم.
و میزاث همه این سرمایه های عزیز الهی به دست ما پلیدان زبون و زلیل افتاده است.

اکنون شهیدان مرده اند و ما مرده ها زنده هستیم.
آنان که گستاخی آن را داشتند که وقتی نمی توانستند زنده بمانند، مرگ را انتخاب کنند رفتند، و ما بیشرمان ماندیم
صدها سال است که مانده ایم.
و میزاث همه این سرمایه های عزیز الهی به دست ما پلیدان زبون و زلیل افتاده است.

47 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality