39 min

台文通訊讀冊會第七‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年05月02日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, Sió-ka, A-bêng

讀冊內容:
『台灣霹靂火』kap 台語 ê 出路(後篇) -台語思想ê基礎~khiā-tī 基層民眾 ê 立場 :酒井亨 (Sakai, Toru)
- 台文通訊特刊--第459頁
- 線頂 第120期--第5頁
讀冊ê人:Monica, A-bêng, Garrick, Àm-kong-chiáu, Sió-ka, Niau-tāu, Oskar Tiuⁿ, Liông-chì

讀冊會網鍊:http://tbts.3dgowl.com/
欲買台文通訊30冬紀念特刊:台文通訊——30冬紀念特刊_海翁起動_台語文 - PChome 商店街 (pcstore.com.tw)

時間:2022年05月02日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, Sió-ka, A-bêng

讀冊內容:
『台灣霹靂火』kap 台語 ê 出路(後篇) -台語思想ê基礎~khiā-tī 基層民眾 ê 立場 :酒井亨 (Sakai, Toru)
- 台文通訊特刊--第459頁
- 線頂 第120期--第5頁
讀冊ê人:Monica, A-bêng, Garrick, Àm-kong-chiáu, Sió-ka, Niau-tāu, Oskar Tiuⁿ, Liông-chì

讀冊會網鍊:http://tbts.3dgowl.com/
欲買台文通訊30冬紀念特刊:台文通訊——30冬紀念特刊_海翁起動_台語文 - PChome 商店街 (pcstore.com.tw)

39 min