39 episodes

Tâi-bûn thong-sìn 30 tang kì-liām te̍k-khan.
台文通訊30冬紀念特刊


--
Hosting provided by SoundOn

台文通訊讀冊‪會‬ 台文通訊讀冊會

  • Education
  • 5.0 • 1 Rating

Tâi-bûn thong-sìn 30 tang kì-liām te̍k-khan.
台文通訊30冬紀念特刊


--
Hosting provided by SoundOn

  台文通訊讀冊會第39回

  台文通訊讀冊會第39回

  時間:2022年12月12日
  地點:Twitter Space
  主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

  讀冊內容
  第一篇:
  重建台灣人ê心靈文化運動-聰美姊紀念基金會
  -台文通訊特刊--407頁
  -線頂45期--第1頁
  讀冊ê人:Niau-tāu, A-chhiu, Sió-ka, Àm-kong-chiáu

  第二篇:
  台灣需要啥款ê教育改革?-聰美姊紀念基金會
  -台文通訊特刊--408頁
  -線頂48期--第1頁
  讀冊ê人:Sió-ka, Niau-tāu, Garrick

  • 54 min
  台文通訊讀冊會第38回

  台文通訊讀冊會第38回

  時間:2022年12月05日
  地點:Twitter Space
  主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

  讀冊內容
  第一篇:
  Republic of China tī美國碰壁-楊淑婷
  -台文通訊特刊--406頁
  -線頂40期--第12頁
  讀冊ê人:Sió-ka, Àm-kong-chiáu

  第二篇:
  二個運動ê結合-陳雷
  -台文通訊特刊--406頁
  -線頂43期--第5頁
  讀冊ê人:Gina

  第三篇:
  【30冬特刊回應】Koh Khòaⁿ "Nn̄g ê Ūn-tōng ê kiat-ha̍p-Tân Lûi
  -台文通訊特刊--407頁
  -無線頂
  讀冊ê人:Êng-an, Liông-chì

  • 1 hr 3 min
  台文通訊讀冊會第37回

  台文通訊讀冊會第37回

  時間:2022年11月28日
  地點:Twitter Space
  主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

  讀冊內容
  第一篇:
  紀念228挽回臺灣文化-聰美姊紀念基金會
  -台文通訊特刊--404頁
  -線頂38期--第1頁
  讀冊ê人:A-chhiu、Àm-kong-chiáu、A-bêng

  第二篇:
  『復活ê台灣魂』--紀念鄭南榕、詹益樺-聰美姊紀念基金會
  -台文通訊特刊--405頁
  -線頂39期--第1頁
  讀冊ê人:Sió-ka、Êng-an、Niau-tāu

  • 1 hr 1 min
  台文通訊讀冊會第36回

  台文通訊讀冊會第36回

  時間:2022年11月21日
  地點:Twitter Space
  主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

  讀冊內容
  第一篇:
  台灣原本美麗島-阿樹
  -台文通訊特刊--402頁
  -線頂37期--第7頁
  讀冊ê人:A-chhiu, Êng-an, A-bêng, Àm-kong-chiáu, Sió-ka, Liông-chì

  第二篇:
  語言kap方言-李勤岸
  -台文通訊特刊--403頁
  -線頂37期--第14頁
  讀冊ê人:Niau-tāu, A-bêng

  • 57 min
  台文通訊讀冊會第35回

  台文通訊讀冊會第35回

  時間:2022年11月14日
  地點:Twitter Space
  主持人: Niau-tāu, Sió-ka

  讀冊內容
  第一篇:
  明治維新對台灣文化前程ê啟示-阿樹
  -台文通訊特刊--400頁
  -線頂34期--第5頁
  讀冊ê人:Niau-tāu, Àm-kong-chiáu

  第二篇:
  語言政策kap台灣獨立-聰美姊紀念基金會
  -台文通訊特刊--400頁
  -線頂36期--第1頁
  讀冊ê人:Garrick, Tân Lō͘, Sió-ka, Niau-tāu

  • 1 hr 6 min
  台文通訊讀冊會第34回

  台文通訊讀冊會第34回

  時間:2022年11月7日
  地點:Twitter Space
  主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

  讀冊內容
  第一篇:
  國喪日、和平日、千島湖ê聯想-聰美姊紀念基金會
  -台文通訊特刊--398頁
  -線頂30期--第1頁
  讀冊ê人:A-chhiu、Tân Lō͘、A-liān--a、Êng-an、Sió-ka

  第二篇:
  按「洛神」看「台灣本位」ê心理建設-陳雷
  -台文通訊特刊--399頁
  -線頂30期--第14頁
  讀冊ê人:A-bêng、Àm-kong-chiáu、Liông-chì、Niau-tāu

  • 55 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Dejungc ,

Kha-chhiú chiok mé

Wow!! Lín bāng-chām, podcast lóng í-keng chò chhut--lâi-ah! Ū-kàu lī-hāi
kín lâi chi-chhî🥰

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Mark Manson
Dr. Jordan B. Peterson
CAKE MEDIA
The Atlantic
Mscs Media Podcast

You Might Also Like