1 hr 3 min

台文通訊讀冊會第38‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年12月05日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
Republic of China tī美國碰壁-楊淑婷
-台文通訊特刊--406頁
-線頂40期--第12頁
讀冊ê人:Sió-ka, Àm-kong-chiáu

第二篇:
二個運動ê結合-陳雷
-台文通訊特刊--406頁
-線頂43期--第5頁
讀冊ê人:Gina

第三篇:
【30冬特刊回應】Koh Khòaⁿ "Nn̄g ê Ūn-tōng ê kiat-ha̍p-Tân Lûi
-台文通訊特刊--407頁
-無線頂
讀冊ê人:Êng-an, Liông-chì

時間:2022年12月05日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
Republic of China tī美國碰壁-楊淑婷
-台文通訊特刊--406頁
-線頂40期--第12頁
讀冊ê人:Sió-ka, Àm-kong-chiáu

第二篇:
二個運動ê結合-陳雷
-台文通訊特刊--406頁
-線頂43期--第5頁
讀冊ê人:Gina

第三篇:
【30冬特刊回應】Koh Khòaⁿ "Nn̄g ê Ūn-tōng ê kiat-ha̍p-Tân Lûi
-台文通訊特刊--407頁
-無線頂
讀冊ê人:Êng-an, Liông-chì

1 hr 3 min