1 hr 6 min

台文通訊讀冊會第35‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年11月14日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
明治維新對台灣文化前程ê啟示-阿樹
-台文通訊特刊--400頁
-線頂34期--第5頁
讀冊ê人:Niau-tāu, Àm-kong-chiáu

第二篇:
語言政策kap台灣獨立-聰美姊紀念基金會
-台文通訊特刊--400頁
-線頂36期--第1頁
讀冊ê人:Garrick, Tân Lō͘, Sió-ka, Niau-tāu

時間:2022年11月14日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
明治維新對台灣文化前程ê啟示-阿樹
-台文通訊特刊--400頁
-線頂34期--第5頁
讀冊ê人:Niau-tāu, Àm-kong-chiáu

第二篇:
語言政策kap台灣獨立-聰美姊紀念基金會
-台文通訊特刊--400頁
-線頂36期--第1頁
讀冊ê人:Garrick, Tân Lō͘, Sió-ka, Niau-tāu

1 hr 6 min