57 min

台文通訊讀冊會第36‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年11月21日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
台灣原本美麗島-阿樹
-台文通訊特刊--402頁
-線頂37期--第7頁
讀冊ê人:A-chhiu, Êng-an, A-bêng, Àm-kong-chiáu, Sió-ka, Liông-chì

第二篇:
語言kap方言-李勤岸
-台文通訊特刊--403頁
-線頂37期--第14頁
讀冊ê人:Niau-tāu, A-bêng

時間:2022年11月21日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
台灣原本美麗島-阿樹
-台文通訊特刊--402頁
-線頂37期--第7頁
讀冊ê人:A-chhiu, Êng-an, A-bêng, Àm-kong-chiáu, Sió-ka, Liông-chì

第二篇:
語言kap方言-李勤岸
-台文通訊特刊--403頁
-線頂37期--第14頁
讀冊ê人:Niau-tāu, A-bêng

57 min