54 min

台文通訊讀冊會第39‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年12月12日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
重建台灣人ê心靈文化運動-聰美姊紀念基金會
-台文通訊特刊--407頁
-線頂45期--第1頁
讀冊ê人:Niau-tāu, A-chhiu, Sió-ka, Àm-kong-chiáu

第二篇:
台灣需要啥款ê教育改革?-聰美姊紀念基金會
-台文通訊特刊--408頁
-線頂48期--第1頁
讀冊ê人:Sió-ka, Niau-tāu, Garrick

時間:2022年12月12日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
重建台灣人ê心靈文化運動-聰美姊紀念基金會
-台文通訊特刊--407頁
-線頂45期--第1頁
讀冊ê人:Niau-tāu, A-chhiu, Sió-ka, Àm-kong-chiáu

第二篇:
台灣需要啥款ê教育改革?-聰美姊紀念基金會
-台文通訊特刊--408頁
-線頂48期--第1頁
讀冊ê人:Sió-ka, Niau-tāu, Garrick

54 min