1 hr 17 min

台文通訊讀冊會第33‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年10月31日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
【發行人ê話】無限光彩ê台灣文化-聰美姊紀念基金會
-台文通訊特刊--395頁
-線頂27期--第1頁
讀冊ê人:Sió-ka, A-bêng, Àm-kong-chiáu

第二篇:
【30冬特刊回應】Tâioân Bûnhòa, Tio̍h Seng Tuikiû I ê Kok kap I ê Gī -Koeh JūnTêng
-台文通訊特刊--396頁
-無線頂
讀冊ê人:Tân Lō͘, Niau-tāu, Liông-chì, Êng-an, Sió-ka, A-chhiu

時間:2022年10月31日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
【發行人ê話】無限光彩ê台灣文化-聰美姊紀念基金會
-台文通訊特刊--395頁
-線頂27期--第1頁
讀冊ê人:Sió-ka, A-bêng, Àm-kong-chiáu

第二篇:
【30冬特刊回應】Tâioân Bûnhòa, Tio̍h Seng Tuikiû I ê Kok kap I ê Gī -Koeh JūnTêng
-台文通訊特刊--396頁
-無線頂
讀冊ê人:Tân Lō͘, Niau-tāu, Liông-chì, Êng-an, Sió-ka, A-chhiu

1 hr 17 min