56 min

台文通訊讀冊會第三‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年04月04日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, Sió-ka, A-bêng
特別來賓:Hê-bí

讀冊內容:
第一篇:語言工具論ê再思 (羅文傑)
台文通訊特刊--第353-354頁;線頂第19期--第1頁
讀冊ê人:練肖話,Liông-chì,A-iûⁿ,A-bêng,Garrick,Àm-kong-chiáu

第二篇:台語『異鄉人』(陳明仁)
台文通訊特刊--第355頁;線頂第23期--第6-7頁
讀冊ê人:Midorin,練肖話,Monica,Sió-ka,A-bêng,Garrick

讀冊會網鍊:http://tbts.3dgowl.com/
欲買台文通訊30冬紀念特刊:台文通訊——30冬紀念特刊_海翁起動_台語文 - PChome 商店街 (pcstore.com.tw)

時間:2022年04月04日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, Sió-ka, A-bêng
特別來賓:Hê-bí

讀冊內容:
第一篇:語言工具論ê再思 (羅文傑)
台文通訊特刊--第353-354頁;線頂第19期--第1頁
讀冊ê人:練肖話,Liông-chì,A-iûⁿ,A-bêng,Garrick,Àm-kong-chiáu

第二篇:台語『異鄉人』(陳明仁)
台文通訊特刊--第355頁;線頂第23期--第6-7頁
讀冊ê人:Midorin,練肖話,Monica,Sió-ka,A-bêng,Garrick

讀冊會網鍊:http://tbts.3dgowl.com/
欲買台文通訊30冬紀念特刊:台文通訊——30冬紀念特刊_海翁起動_台語文 - PChome 商店街 (pcstore.com.tw)

56 min