1 hr 17 min

台文通訊讀冊會第15‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年06月27日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, A-bêng, Àm-kong-chiáu

讀冊內容
第一篇: 台灣主體性ê白話文運動:羅文傑
-台文通訊特刊--354頁
-線頂 21期--第1頁
讀冊ê人:Sió-ka, A-liān--a, Niau-tāu, A-bêng

第二篇: 台語消費者運動:陳明仁
-台文通訊特刊--436頁
-線頂 17期--第1頁
讀冊ê人:Àm-kong-chiáu, A-liān--a, Liông-chì, A-chhiu, Niau-tāu, Monica

時間:2022年06月27日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, A-bêng, Àm-kong-chiáu

讀冊內容
第一篇: 台灣主體性ê白話文運動:羅文傑
-台文通訊特刊--354頁
-線頂 21期--第1頁
讀冊ê人:Sió-ka, A-liān--a, Niau-tāu, A-bêng

第二篇: 台語消費者運動:陳明仁
-台文通訊特刊--436頁
-線頂 17期--第1頁
讀冊ê人:Àm-kong-chiáu, A-liān--a, Liông-chì, A-chhiu, Niau-tāu, Monica

1 hr 17 min