47 min

台文通訊讀冊會第23‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年08月22日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
語言及新台灣人-林清祥
-台文通訊特刊--372頁
-線頂 58期--第1頁
讀冊ê人:Niau-tāu, Liông-chì, Ló͘-i-to̍k, Garrick, Àm-kong-chiáu, Sió-ka第二篇:
主權國家ê語言文化觀-第五屆世界台語語言文化營籌備會
-台文通訊特刊--373頁
-線頂 64期--第1頁
讀冊ê人:Ló͘-i-to̍k, A-chhiu, Garrick, A-liān--ā, Àm-kong-chiáu, Niau-tāu, Liông-chì

時間:2022年08月22日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
語言及新台灣人-林清祥
-台文通訊特刊--372頁
-線頂 58期--第1頁
讀冊ê人:Niau-tāu, Liông-chì, Ló͘-i-to̍k, Garrick, Àm-kong-chiáu, Sió-ka第二篇:
主權國家ê語言文化觀-第五屆世界台語語言文化營籌備會
-台文通訊特刊--373頁
-線頂 64期--第1頁
讀冊ê人:Ló͘-i-to̍k, A-chhiu, Garrick, A-liān--ā, Àm-kong-chiáu, Niau-tāu, Liông-chì

47 min