50 min

台文通訊讀冊會第27‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年09月19日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
姓名權--人名ê正名運動-李勤岸
-台文通訊特刊--380頁
-線頂 109期--第6頁
讀冊ê人:Êng-an, Sió-ka, A-chhiu, Oskar, Niau-tāu

時間:2022年09月19日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
姓名權--人名ê正名運動-李勤岸
-台文通訊特刊--380頁
-線頂 109期--第6頁
讀冊ê人:Êng-an, Sió-ka, A-chhiu, Oskar, Niau-tāu

50 min