30 episodes

Sermons and teaching in Chichewa and English from Dr. Joshua Hutchens and the ministry of Gospel Life Global Missions.

Chiphunzitso Choona | Sound Doctrine from Gospel Life Global Missions Gospel Life Global Missions

  • Religion & Spirituality

Sermons and teaching in Chichewa and English from Dr. Joshua Hutchens and the ministry of Gospel Life Global Missions.

  Chulukitsani Alimi | Multiply Farmers

  Chulukitsani Alimi | Multiply Farmers

  Pamene tapanga ophunzira, tiziyembekezera ophunzira atsopano kupanganganso ophunzira ochuluka. Pamene tawazindikira, tikuyenera kuwaphunzitsa komanso kuwatumiza ophunzira atsopanowa. Tikatero timakhala kuti tatumiza alimi ochulukira m’minda ku ntchito yodzala mipingo.

  When we make disciples, we should expect new disciples to make more disciples. When we identify, invest in, and send out these new disciples, we send more farmers into other fields for the work of church planting.

  • 21 min
  Kololani m’Munda | Harvest the Field

  Kololani m’Munda | Harvest the Field

  Pamene talalikira uthenga wabwino ndikuphunzitsa okhulupirira atsopano, ndi nthawi yoti tiwakhonzekeretse okhulupirira atsopano kuti akhale mpingo. Mpingo umakhala ndi anthu omwe ndi ziwalo ndipo amasonkhana pamodzi kuti amve ulaliki wa baibulo. Mpingowo umachita ubatizo ndi mgonero wa ambuye ndipo umatsogozedwa ndi abusa ndi atumiki.

  After we have preached the gospel and discipled new believers, it is time to organize the new believers into a church. A church consists of member that assemble together for biblical preaching. It practices baptism and the Lord’s Supper and is led by pastors and deacons.

  • 29 min
  Samalirani m’Munda | Tend the Field

  Samalirani m’Munda | Tend the Field

  Monga munda omwe wayamba kukula, akhirisitu atsopano amafunika chisamaliro chauzimu pafupipafupi. Yesu akutilamula kuti tibatize wokhulupirira atsopano ndi kuwaphunzitsa malamulo ake.

  Like a field that has started to grow, new Christians need constant spiritual care. Jesus commands us to baptize new believers and to teach them his commands.

  • 22 min
  Dzalani m'Munda | Sow the Field

  Dzalani m'Munda | Sow the Field

  Kudzala kachisi wa tsopano kuchokera mubaibulo, tikuyenera kudzala munda ndi mbewu ya uthenga wa wabwino. Izi zimafunika kuti tifalitse uthenga wa bwino momveka bwino komanso kwa anthu ambiri. Pamene tifalitsa uthenga wa mulungu, Yesu akutiuza kuti tiyembekeze mayankho anayi (Marko 4:11-20).

  To biblically plant a new church, we must sow the field with the seed of the gospel. This requires us to proclaim the gospel clearly and widely. When we proclaim the gospel, Jesus tells us to expect four different responses (Mark 4:11–20).

  • 19 min
  Limani m'Munda | Prepare the Field

  Limani m'Munda | Prepare the Field

  Timakhonza munda watsopano wodzalapo mpingo kudzera mupemphero. Timamupempha Mulungu kuti akonzekeretse nthaka yoti ilandire mbewu ya uthenga wa bwino. Koma tikuyeneranso kuzikonzekeretsa tokha popanga kafukufuku wa munda, kufunafuna munthu wamtendere, ndi kupanga ndondomeko zokaphunzitsa uthenga wabwino.

  We prepare a new field for church planting through prayer. We ask God to prepare the soil to receive the seed of the gospel. But we must also prepare ourselves by researching the field, seeking a person of peace, and making plans to preach the gospel.

  • 27 min
  Minda Inayi | The Four Fields

  Minda Inayi | The Four Fields

  Cholinga chathu ndikupanga ophunzira ndipo timapanga ophunzira polalikira uthenga wabwino ndi kudzala mipingo. Kuti tidzale mpingo timayenera kukonza munda, kudzala mmunda, kusamalira munda kenaka kukolola mmunda.

  Our goal is to make disciples, and we make disciples by sharing the gospel and planting churches. To plant churches, we must prepare the field, sow the field, tend the field, and then harvest the field.

  • 21 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality