52 min

EP12: Bạn trẻ bước đầu biết đến Product Management, giờ là lúc trải nghiệm - Lê Anh Tú - Senior Product Manager tại Zalo Gen Z Stories

    • Careers

EP12: Bạn trẻ bước đầu biết đến Product Management, giờ là lúc trải nghiệm - Lê Anh Tú - Senior Product Manager tại Zalo

EP12: Bạn trẻ bước đầu biết đến Product Management, giờ là lúc trải nghiệm - Lê Anh Tú - Senior Product Manager tại Zalo

52 min