8 episodes

Không Nói Không Biết is a Vietnamese channel led by Vietnamese youth of North America that reports in both the English and Vietnamese language (Tiếng Việt). All news reporting will be based on facts, not opinions, or biased information. Thus, the goal is to help both Vietnamese elders as well as youth, who are not fluent in Vietnamese, to share and discuss the episodes within the Vietnamese family and communities.

KNKB Thảo Luận Chủ Nhật Podcast Không Nói Không Biết

  • News
  • 4.0 • 1 Rating

Không Nói Không Biết is a Vietnamese channel led by Vietnamese youth of North America that reports in both the English and Vietnamese language (Tiếng Việt). All news reporting will be based on facts, not opinions, or biased information. Thus, the goal is to help both Vietnamese elders as well as youth, who are not fluent in Vietnamese, to share and discuss the episodes within the Vietnamese family and communities.

  KNKB Sunday Livestream | LGBTQ P2: Đừng để nhãn dán đồng tính che lấp nhân tính! | Vietnamese

  KNKB Sunday Livestream | LGBTQ P2: Đừng để nhãn dán đồng tính che lấp nhân tính! | Vietnamese

  Don't let bias views obscure your humanity! How can we support the LGBTQ+ community correctly?  The purpose of this discussion is to help people, who are not in the LGBTQ+ community, to understand what others are going through and let them know what they can do and say to help LGBTQ people to feel love and accepted. #loveislove #LGBTQ+   Đừng để nhãn dán đồng tính che lấp nhân tính! - Ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ bằng sự tử tế. Mục đích của cuộc hội thoại này là giúp cho những người ko thuộc cộng đồng LGBTQ hiểu thêm về tâm lý của những người trong cộng đồng và họ cần nói gì và làm gì để giúp những người trong cộng đồng cảm thấy đc yêu thương và chấp nhận. #tinhyeulatinhyeu #LGBTQ+   Host: Tran Nguyen 

  Panel: Ren, Trang Ly, Tee 

  Producer/Editor: Oanh Tran   For more:

  Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ 

  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhô...

  Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

  Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

  Podcast: https://anchor.fm/knkb

  Twitter: https://twitter.com/knkbtv

  Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

  #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter


  ---

  This episode is sponsored by
  · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

  • 56 min
  KNKB Sunday Livestream Podcast | Parents of LGBTQ+ | Vietnamese

  KNKB Sunday Livestream Podcast | Parents of LGBTQ+ | Vietnamese

  Each June, Pride Month honors the history of Stonewall with parades and events. In the years since the uprising, LGBTQ activists pushed for—and largely achieved—a broad expansion of their legal rights, and in June 2015, the Supreme Court issued a landmark ruling guaranteeing same-sex couples the right to marry.

  Vào mỗi tháng 6, Tháng Tự hào của cộng đồng LGBTQ+ nhằm tôn vinh lịch sử của Stonewall với các cuộc diễu hành và sự kiện. Trong những năm kể từ cuộc nổi dậy, các nhà hoạt động LGBTQ đã thúc đẩy — và phần lớn đã đạt được — mở rộng rộng rãi các quyền hợp pháp của họ và vào tháng 6 năm 2015, Tòa án tối cao đã ban hành một phán quyết mang tính bước ngoặt lịch sử đó là đảm bảo quyền kết hôn của các cặp đôi đồng tính.

  Panel: Maddelyn Diem-Hoang Mai, Kim-Ha 

  Producer: Maddelyn Diem-Hoang Mai, Bao Tran

  Editor: Oanh Tran 

  For more :

  Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ 

  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

  Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

  Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

  Podcast: https://anchor.fm/knkb

  Twitter: https://twitter.com/knkbtv

  Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

  #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter


  ---

  This episode is sponsored by
  · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

  • 54 min
  KNKB Sunday Livestream Podcast | Roe V Wade: Pro-Life vs Pro-Choice | English + Vietnamese

  KNKB Sunday Livestream Podcast | Roe V Wade: Pro-Life vs Pro-Choice | English + Vietnamese

  Pro-Choice vs Pro-Life, what does each side believe?

  Pro-Choice emphasizes the woman's choice of whether to terminate a pregnancy. Pro-Life proposes the right of the embryo or fetus to carry a full-term pregnancy and be born.

  Please watch the KNKB Livestream on Sunday evening June 6, 2021, at 7 PM PST.

  Pro-Choice và Pro-Life, mỗi bên tin vào điều gì?

  Pro-Choice nhấn mạnh sự lựa chọn của người phụ nữ về việc có nên bỏ thai hay không.

  Pro-Life đề xuất quyền của phôi thai hoặc thai nhi được mang thai đủ tháng và được sinh ra.

  Mời các bạn xem KNKB Livestream vào tối Chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2021 lúc 7 giờ chiều theo giờ PST.

  Panel: Oanh Tran, Maddie Mai 

  Producer/Editor: Oanh Tran 

  For more:

  Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ 

  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

  Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

  Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

  Podcast: https://anchor.fm/knkb

  Twitter: https://twitter.com/knkbtv

  Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

  #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter


  ---

  This episode is sponsored by
  · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

  • 52 min
  KNKB Sunday Livestream Podcast | Police Reform: Beyond BLM | English

  KNKB Sunday Livestream Podcast | Police Reform: Beyond BLM | English

  Will the indictment of Ex-officer Chauvin be the end of the Black Lives Matter movement? Let’s have a discussion about the different aspects of police culture and reforms. KNKB has invited Associate Dean and Director Tim Vu to share their perspectives.

  Bản án của cựu sĩ quan Chauvin có phải là điểm kết thúc của phong trào Black Lives Matter  (Mạng sống của người da đen cũng đáng giá)? Hãy cùng KNKB thảo luận về các khía cạnh khác nhau của cải cách và văn hóa cảnh sát với Phó Viện trưởng và Giám đốc Tim Vũ. 

  Panel: Oanh Tran (Host), Tim Vũ

  Producer: Oanh Tran, Thuc Nguyen, Tran Nguyen 

  Editor: Oanh Tran 

  For more:

  Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ 

  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

  Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

  Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

  Podcast: https://anchor.fm/knkb

  Twitter: https://twitter.com/knkbtv

  Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

  #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter #BLM #betterfuture #policereform


  ---

  This episode is sponsored by
  · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

  • 55 min
  KNKB Sunday Livestream Podcast | Nguồn Gốc và Sứ Mệnh | English + Vietnamese

  KNKB Sunday Livestream Podcast | Nguồn Gốc và Sứ Mệnh | English + Vietnamese

  Người Thông Dịch: nguồn gốc và sứ mệnh

  Conversation with the Executive Board of Người Thông Dịch (NTD).  Learn about NTD’s mission and how it originated from two projects with the same goal in combating fake news.  These projects include The Interpreter and Không Nói Không Biết (KNKB).   

  Trò chuyện với Ban điều hành của Người Thông Dịch (NTD). 

  Tìm hiểu về sứ mệnh NTD và làm thế nào nó có nguồn gốc từ hai dự án với mục tiêu cùng trong cuộc chiến chống tin tức giả mạo. Các dự án này bao gồm: The Interpreter và Không Nói Không Biết (KNKB).

  Panel: Cookie Duong, Jady Chan, Tee Tran, Ashley Duong 

  Producer: Oanh Tran, Thuc Nguyen 

  Editor: Oanh Tran 

  For more:

  Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ 

  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

  Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

  Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

  Podcast: https://anchor.fm/knkb

  Twitter: https://twitter.com/knkbtv

  Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

  #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter


  ---

  This episode is sponsored by
  · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

  • 48 min
  KNKB Sunday Livestream Podcast | Tiêm Hay Không Tiêm ? | Vietnamese

  KNKB Sunday Livestream Podcast | Tiêm Hay Không Tiêm ? | Vietnamese

  The COVID-19 pandemic has turned the world upside down but scientists have made vaccines that provide immunity and helped stop the spread of COVID-19.  The Không Nói Không Biết team wants to have a discussion about what you need to know about current COVID vaccines in the United States.  KNKB has invited Dr. Ninh Tran and Dr. Thuc Le to share their knowledge about the vaccines and how safe it is.

  Đại dịch COVID-19 đã khiến thế giới đảo lộn nhưng vài nhà khoa học đã chế tạo ra và đưa vào sử dụng vắc xin giúp thế giới chống lại ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nhóm Không Nói Không Biết muốn thảo luận về những điều bạn cần biết về các loại vắc xin COVID hiện tại ở Hoa Kỳ. KNKB đã mời Bác sĩ Ninh Trần và Tiến sĩ Thục Lê chia sẻ kiến thức về vắc xin và mức độ an toàn của nó.

  Panel: Bao Tran, Thuc Le Ph.D. , Ninh Tran M.D. 

  Producer/Editor: Oanh Tran

  Photo Credits: Canva.com

  For more:

  Dr. Thuc (Timothy) Le
  https://www.linkedin.com/in/thuc-le-8750407
  https://youtu.be/g1hlW5ebUY4

  Dr.Ninh Tran
  https://health.usnews.com/doctors/ninh-tran-91345
  https://www.medicinenet.com/doctors/8716697d-2a7b-473c-b32c-ab77ab3a6eb8/ninh-tran/skokie-il_doctor.htm

  Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ 

  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

  Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

  Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

  Podcast: https://anchor.fm/knkb

  Twitter: https://twitter.com/knkbtv

  Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

  #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter


  ---

  This episode is sponsored by
  · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

  • 54 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Th1s0n3perso ,

Informative

Wow! This show will definitely help my parents understand policies. Thank you to the KNKB team ❤️

Top Podcasts In News