532 episodes

Podcast by Nyanavesk.online

Nyanvesk Podcast Nyanavesk.online

  • Religion & Spirituality

Podcast by Nyanavesk.online

  ชวนอ่าน ชวนทำ Season 2 :: EP. 27 : การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

  ชวนอ่าน ชวนทำ Season 2 :: EP. 27 : การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

  ชวนอ่าน ชวนทำ
  Season 2 : ตามรอย.. อริยวินัย
  หมวด เศรษฐศาสตร์
  EP. 27 : การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
  บันทึกกิจกรรม : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
  วิทยากร : พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
  วิทพงศ์ สินสูงสุด
  ประณมพร โภชนสมบูรณ์

  ---------------------------------------------------------

  00:27 HIGHLIGHT EP. 27
  01:33 แนะนำหนังสือ
  06:34 อินทรียสังวร
  15:44 โภชเนมัตตัญญุตา - กินอยู่พอดี
  24:35 กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น
  29:25 พอใจ + พอดี
  34:52 พฤติกรรม - จิตใจ - ปัญญา
  40:48 สันโดษ และไม่สันโดษ
  45:22 มีเยอะกินเยอะ มีน้อยกินน้อย ถูกไหม?
  43:34 คุณค่าแท้ + คุณค่าเทียม
  53:42 ชาคริยานุโยค - ไม่สันโดษในกุศลธรรม
  56:16 เลี้ยงง่าย
  01:03:29 สรุป

  ---------------------------------------------
  Playlist : ชวนอ่าน ชวนทำ ทุกตอน
  https://bit.ly/3SbjrFK
  ---------------------------------------------
  ศึกษาเพิ่มเติม :
  การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
  https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/47

  • 1 hr 8 min
  ชวนอ่าน ชวนทำ Season 2 :: HIGHLIGHT EP. 27 : การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

  ชวนอ่าน ชวนทำ Season 2 :: HIGHLIGHT EP. 27 : การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

  ชวนอ่าน ชวนทำ
  Season 2 : ตามรอย.. อริยวินัย
  หมวด เศรษฐศาสตร์
  HIGHLIGHT EP. 27 : การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
  บันทึกกิจกรรม : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
  วิทยากร : พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
  วิทพงศ์ สินสูงสุด
  ประณมพร โภชนสมบูรณ์

  ---------------------------------------------------------
  Playlist : ชวนอ่าน ชวนทำ ทุกตอน
  https://bit.ly/3SbjrFK
  ---------------------------------------------
  ศึกษาเพิ่มเติม :
  การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
  https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/47

  • 2 min
  Season 3 : EP 33 :: ฟังธรรมเรื่อง ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑ ช่วงหลัง

  Season 3 : EP 33 :: ฟังธรรมเรื่อง ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑ ช่วงหลัง

  Season 3 : EP 33
  ฟังธรรมเรื่อง ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑ ช่วงหลัง
  อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
  พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
  ----------------------------------------------------------------

  00:27 เล่าเรื่อง "สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ" และ "รักษาใจยามป่วยไข้"
  10:59 ฟังธรรมเรื่อง "ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑" ครึ่งหลัง
  23:39 สรุปประเด็น ป่วยทางอารมณ์ และป่วยทางปัญญา
  32:07 ฝึกรักษาใจ แม้ยาม (ยังไม่) ป่วยไข้

  ----------------------------------------------------------------

  ศึกษาเพิ่มเติม :
  ฟังธรรมบรรยาย
  เรื่อง ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑
  โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
  https://www.watnyanaves.net/th/clip_detail/909

  -------------------------------

  Playlist อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล ทุกตอน
  https://bit.ly/3WPaDH7

  ------------------------------

  Sound credit :
  Free music for non-commercial use by Paul Werne

  • 1 hr
  ธรรมกถาในวาระเข้าพรรษา ๒๕๖๖

  ธรรมกถาในวาระเข้าพรรษา ๒๕๖๖

  ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๖

  สนทนาธรรมกับพระวัดญาณเวศกวัน
  ที่จำพรรษาร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๖๖
  บันทึกเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

  00:00 สามีจิกรรม - ธรรมเนียมเมื่อเข้าพรรษา
  06:37 ธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองสงฆ์
  07:47 สาราณียธรรมเป็นตัวเชื่อมประสาน
  24:08 หมู่คณะมั่นคงดี เพื่อชีวิตแห่งการเจริญไตรสิกขา
  43:47 คารวตา 6

  • 1 hr
  life radio :: เข้าพรรษา - ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว

  life radio :: เข้าพรรษา - ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว

  life radio :: เข้าพรรษา - ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว
  ------------------------------
  Life is worth caring & sharing.
  บันทึกเสียงรายการ "92 สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM92
  สนทนากับ พระครูเมธังกร
  ดำเนินรายการโดย สุภาพร อินทุวัฒนกุล
  ------------------------------
  ชวนฟังธรรมบรรยาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
  - เรื่อง "เข้าพรรษา ควรจะรู้อะไร"
  https://www.papayutto.org/th/clip_detail/538
  - เรื่อง "เข้าพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนา"
  https://www.papayutto.org/th/clip_detail/683
  ------------------------------
  Playlist LIFE radio
  https://youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfMEPk-jkzhyEzoMtRJmT5Cv
  #LIFE​ radio​​​ #ไขปริศนาชีวิต​​​​ #LIFEstudies​​​
  ------------------------------
  Sound credit :
  Free music for non-commercial use by Paul Werner
  https://www.jamendo.com/artist/461414/paul-werner

  • 3 min
  ชวนอ่าน ชวนทำ Season 2 :: EP. 26 : คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน

  ชวนอ่าน ชวนทำ Season 2 :: EP. 26 : คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน

  ชวนอ่าน ชวนทำ
  Season 2 : ตามรอย.. อริยวินัย
  หมวด เศรษฐศาสตร์
  EP. 26 : คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน
  บันทึกกิจกรรม : ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
  วิทยากร : พระมหาพงศ์พิสุทธิ์ ฐิตญาโณ
  ชาตรี ติยะวราพรรณ

  ---------------------------------------------------------

  00:27 HIGHLIGHT EP. 26
  02:19 แนะนำหนังสือ
  08:56 การทำบุญในพระพุทธศาสนา
  16:30 สภาพป่าไทยในปัจจุบัน
  26:47 ความสัมพันธ์ของคนไทยกับป่าในสมัยก่อน
  38:07 ป่าคือฐานของการพัฒนามนุษย์
  49:43 ท่าทีของคนไทยกับป่าในปัจจุบัน
  01:03:00 แนวความคิดเรื่องธรรมชาติจากวัฒนธรรมตะวันตก
  01:13:27 การแก้ปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาติ

  ---------------------------------------------
  Playlist : ชวนอ่าน ชวนทำ ทุกตอน
  https://bit.ly/3SbjrFK
  ---------------------------------------------
  ศึกษาเพิ่มเติม :
  คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน
  https://www.papayutto.org/th/book_detail/568

  • 1 hr 26 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

D-Group
Ascension
JackHibbs.com
Ascension
Blaze Podcast Network
Joel Osteen, SiriusXM

You Might Also Like