194 episodes

Podcast cho Thánh Hữu Việt Nam

Phúc Âm Trọn Vẹn Thánh Hữu Việt Nam

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 2 Ratings

Podcast cho Thánh Hữu Việt Nam

  Podcast số 194 – Liahona tháng 5, 2005 – Đức Tính Tử Tế – Joseph B. Wirthlin (1917 – 2008)

  Podcast số 194 – Liahona tháng 5, 2005 – Đức Tính Tử Tế – Joseph B. Wirthlin (1917 – 2008)

  Anh Cả Joseph B. Wirthlin (1917-2008) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ vào năm 2005 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Sự tử tế là thực chất của cuộc sống thượng thiên. Sự tử tế là cách thức mà một người giống như Đấng […]

  • 19 min
  Podcast số 193 – Liahona tháng 7, 2013 – Thế Giới Cần Những Người Tiền Phong Thời Nay – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

  Podcast số 193 – Liahona tháng 7, 2013 – Thế Giới Cần Những Người Tiền Phong Thời Nay – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

  Đối với nhiều người, cuộc hành trình của người tiền phong đã không bắt đầu vào năm 1847 ở Nauvoo, Kirtland, Far West, hay New York, mà đúng hơn là từ nước Anh, Scotland, Scandinavia, và nước Đức xa xôi. Trẻ nhỏ có thể không thấu hiểu đức tin mãnh liệt mà đã thúc đẩy […]

  • 7 min
  Podcast số 192 – Liahona tháng 10, 2022 – Giao Ước Vĩnh Viễn – Russell M. Nelson

  Podcast số 192 – Liahona tháng 10, 2022 – Giao Ước Vĩnh Viễn – Russell M. Nelson

  Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Trong thế giới bị giằng xé bởi chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, khát khao về lẽ thật, ánh sáng và tình yêu thương thanh khiết của Chúa Giê Su Ky Tô […]

  • 26 min
  Podcast số 191 – Liahona tháng 4, 2019 – Ba Bài Học về Tình Yêu Thương, Niềm Vui và Sự Bình An – Brian K. Ashton

  Podcast số 191 – Liahona tháng 4, 2019 – Ba Bài Học về Tình Yêu Thương, Niềm Vui và Sự Bình An – Brian K. Ashton

  Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật vào năm 2019 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Việc làm theo ba đề nghị này có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của anh chị em và giúp […]

  • 16 min
  Podcast số 190 – Liahona tháng 3, 2013 – Hãy Êm Đi Lặng Đi – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

  Podcast số 190 – Liahona tháng 3, 2013 – Hãy Êm Đi Lặng Đi – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

  Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào năm 2013 Cách đây vài năm, vào một ngày nọ, sau khi đã làm xong công việc ở văn phòng, tôi cảm thấy có một ấn tượng mạnh mẽ phải đi thăm một góa phụ đang là bệnh […]

  • 5 min
  Podcast số 189 – Liahona tháng 5, 2005 – Một Tiếng Nói Êm Dịu Nhỏ Nhẹ và Một Trái Tim Đập Rộn Ràng- Richard Edgley

  Podcast số 189 – Liahona tháng 5, 2005 – Một Tiếng Nói Êm Dịu Nhỏ Nhẹ và Một Trái Tim Đập Rộn Ràng- Richard Edgley

  Giám Trợ Richard C. Edgley Đệ Nhất Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa năm 2005 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chính tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ và tiếng đập rộn ràng của trái tim đã làm chứng về phép lạ của Sự Phục […]

  • 19 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings