55 episodes

(نخست باید انجیل به همه قومها موعظه شود)

مرقس ۱۳: ۱۰

ما گروهی از ایمانداران مسیحی افغانستانی معتقد به الهیات اصلاحات (پروتستان)هستیم ،که بنابرفراخواندگی مان مفتخر به اعلام وتعلیم انجیل می باشیم.هدف ما اعلام کلام خداوند است درمیان افغانستانی زبانها و فارسی زبان عزیز .

The Afghan Christian Association in Sweden podcast انجمن مسیحیان افغانستان در سوید‪ن‬ انجمن مسیحیان افغانستان در سویدن

  • Religion & Spirituality

(نخست باید انجیل به همه قومها موعظه شود)

مرقس ۱۳: ۱۰

ما گروهی از ایمانداران مسیحی افغانستانی معتقد به الهیات اصلاحات (پروتستان)هستیم ،که بنابرفراخواندگی مان مفتخر به اعلام وتعلیم انجیل می باشیم.هدف ما اعلام کلام خداوند است درمیان افغانستانی زبانها و فارسی زبان عزیز .

  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی # گفتار پایانی

  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی # گفتار پایانی

  از شما برای خواندن داستانم سپاسگزارم. دعا میکنم خداوند از طریق این کتاب با دانش
  خردمندانهتری دربارۀ اسالم و محبت بیشتری برای عیسی و حقیقت او، شما را برکت دهد.
  چند پرسش هست که هرگاه داستان زندگیام را درمیان میگذارم، مطرح میشوند.

  • 8 min
  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی # فصل پنجاه سوم: عیسی را یافتم

  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی # فصل پنجاه سوم: عیسی را یافتم

  مچاله شده روی زمین نشسته بودم، در پیشگاه خدا میلرزیدم. دو هفته از پذیرش
  ِ خداوندم گذشته بود، در حال شیون، منِمن کنان با لبهای لرزان، تالش میکردم از او
  خواهش کنم.
  »خدایا، چرا ...؟« ولی نمیتوانستم واژههایم را در قالب جملهای به زبان بیاورم. بیاختیار
  می لرزیدم.

  • 10 min
  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی # فصل پنجاه دوم: کلام سخن می‌گوید

  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی # فصل پنجاه دوم: کلام سخن می‌گوید

  در طول چند روز پس از آن، قلبم پر از خوشی تازهای بود، خوشی آشنایی با خدا. همۀ
  زندگیام گمان میکردم که او را میشناختم، ولی اکنون به راستی میدانستم او کیست. قابل
  مقایسه نبود. هیچ چیزی با خدای واحد حقیقی قابل قیاس نیست.

  • 6 min
  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی #فصل پنجاه یکم: زمانی برای سوگواری

  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی #فصل پنجاه یکم: زمانی برای سوگواری

  در طول تابستان 2005 ،من همچنان در برار انجیل مقاومت کردم. به مسجدهای
  بیشتری رفتم و با امامان بیشتری صحبت کردم، به دنبال پاسخ میگشتم ولی هیج پاسخی

  • 8 min
  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی #فصل پنجاهم: راه پله ای به بیرون از مسجد

  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی #فصل پنجاهم: راه پله ای به بیرون از مسجد

  من بر اولّین پلۀ باالی پلکانی سفید در یک مسجد نشستهام. پلکان رو به باال
  میرود، و اولین پلّه تیرکی تزیین شده دارد با نردهای که رو به باال به سمت چپ
  میرود. مطمئن نیستم که جنس پلهها از چیست، ولی فکر میکنم یا از سنگ، یا از
  سنگ مرمر و یا از چوب است.

  • 6 min
  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی #فصل چهل نهم: در تنگ

  کتاب صوتی در جستجوی الله عیسی را یافتم اثر دکتر نبیل قریشی #فصل چهل نهم: در تنگ

  دو ماه دیگر دربارۀ خوابی که دیده بودم فکر کردم، هر روز صدای وکیل مدافع شیطان
  در سرم بلندتر و بلندتر میشد. آیا من به راستی میتوانستم زندگی و سرنوشت جاودانی
  خود را بر یک خواب بسپارم؟ تنها یک خواب؟ و آن خواب به اندازهای نمادین باشد که من
  برای تعبیر آن نیاز به ابن سیرین یا یوسف داشته باشم؟

  • 9 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

The Bible in a Year (with Fr. Mike Schmitz)
Ascension
The Bible Recap
Tara-Leigh Cobble
Girls Gone Bible
Girls Gone Bible
BibleProject
BibleProject Podcast
WHOA That's Good Podcast
Sadie Robertson Huff
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM