42 episodes

แบ่งปันประสบการณ์และเล่าเรื่องราวความรู้ด้านการตลาดในยุคดิจิตอล (Digital Marketing) ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของธุรกิจและทุกคนที่ต้องการสร้างธุรกิจจากศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจ SME ต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชวนปวดหัวในยุคปัจจุบัน

Ken Sitti การตลาดในยุคดิจิตอล Ken Sitti

    • Business

แบ่งปันประสบการณ์และเล่าเรื่องราวความรู้ด้านการตลาดในยุคดิจิตอล (Digital Marketing) ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของธุรกิจและทุกคนที่ต้องการสร้างธุรกิจจากศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจ SME ต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชวนปวดหัวในยุคปัจจุบัน

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To