30 episodes

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai.
Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

CFfI a fi / YFC & me CFfI Cymru / Wales YFC

  • Society & Culture
  • 5.0 • 6 Ratings

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai.
Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

  Pennod 8 | Episode 8 - Megan Powell & Budapest

  Pennod 8 | Episode 8 - Megan Powell & Budapest

  Yn y bennod hon, mae Megan Powell, CFfI Brycheiniog yn rhannu ei phrofiad yn Budapest ar Seminar Rural Youth Europe.

  In this episode, Megan Powell, Brecknock YFC shares her experience in Budapest on the Rural Youth Europe Seminar. 

  • 24 min
  Pennod 7 | Episode 7 - Mali Elwy a Ceridwen Edwards

  Pennod 7 | Episode 7 - Mali Elwy a Ceridwen Edwards

  CFFI Clwyd YFC

  Dwy ffrind, dau brofiad hollol wahanol o’r pandemig. Yn ffrindiau agos oherwydd y mudiad CFfI, Mali Elwy (CFfI Llansannan) sy’n sgwrsio a’i ffrind Ceridwen Edwards (CFfI Uwchaled) am fywyd yn ystod y ddwy flynedd od ddiwethaf, eu hatgofion melys efo CffI, ac edrych ‘mlaen i’r hwyl sydd i'w gael ar y gweill efo’r mudiad!

  Two friends, two completely different experiences of the pandemic. Close friend because of YFC, Mali Elwy (Llansannan YFC) chats to her friend Ceridwen Edwards (Uwchaled YFC) about life during the past strange two years, their fond memories with YFC, and looking forward to all the fun that is on the horizon with the movement!

  • 25 min
  Persbectif Pontfaen Perspective

  Persbectif Pontfaen Perspective

  *Y bodlediad â ennillodd yn yr Adran Waith Cartref yn Eisteddfod CFfI 2021!*

  *The Winning Podcast in the Homework Section of Wales YFC Eisteddfod 2021!*

  Sian Healey, Cadeirydd Cystadlaethau a Aelod hŷn y Flwyddyn sy'n cyfweld â Elwyn Davies, Cyfarwyddwr o Pixelhaze a chyn-aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanelwedd. 

  Competitions Chair and Senior Member of the Year, Sian Healey, interviews Elwyn Davies, Director of Pixelhaze and past member of Builth Wells Young Farmers Club.

  • 33 min
  Pennod 6 | Episode 6 - Llion Pugh & Hedd Pugh

  Pennod 6 | Episode 6 - Llion Pugh & Hedd Pugh

  Croeso i chweched bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

  Llion Pugh, Wyau Dysynni, Llanegryn ac Hedd Pugh, Dinas Mawddwy sy'n sôn am ehangu busnesau,  dyfodol ffermio yma yng Nghymru, a sut mae Mudiad y Ffermwyr Ifanc wedi siapio eu bywydau!  Welcome to the sixth episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

  Llion Pugh, Dysynni Eggs, Llanegryn and Hedd Pugh, Dinas Mawddwy talk about broadening businesses, what the future holds for farming here in Wales, and how the Young Farmers Movement has shaped their lives!

  • 17 min
  Pennod 5 | Episode 5 - Dyfrig Williams & Emily Lloyd

  Pennod 5 | Episode 5 - Dyfrig Williams & Emily Lloyd

  Croeso i bumed bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

  Dyfrig Williams ac Emily Lloyd o CFfI Llangwyryfon sy'n sôn am eu blwyddyn ddiwethaf y tro yma, gyda dechrau anarferol i flwyddyn Emily, gwasanaeth tacsi Dyfrig yn Heathrow a'u profiad o symud mewn i dŷ newydd!

  Bu'n flwyddyn prysur iawn i'r ddau felly gwrandewch ar y bennod i wrando ar yr holl straeon!

  -

  -

  Welcome to the fifth episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

  Dyfrig Williams and Emily Lloyd from Llangwyryfon YFC talk about their experiences over the past year, starting with an unusual start to the year for Emily, Dyfrig's taxi service at Heathrow and their experience of moving into a new home!

  It's been a very busy year for the pair so listen to this episode to hear all of their stories!

  • 9 min
  Pennod 4 | Episode 4 - Alastair Morgan

  Pennod 4 | Episode 4 - Alastair Morgan

  Croeso i bedwaredd bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

  Mae'r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Yn ystod y pandemig, mae miliynau ohonom wedi profi problem iechyd meddwl, neu wedi gweld rhywun sy'n agos i ni'n brwydro. Yn y podlediad amrwd hwn, clywwn o Alastair Morgan, Cadeirydd CFfI Wentwood yn Gwent, wrth iddo rannu ei feddyliau o'r flwyddyn ddiwethaf, a sut mae aros yn gysylltiedig wedi chwarae rhan bwysig wrth gynnal ei les personol dros yr adeg rhyfedd yma. Fel un sy byth yn preswylio, mae hefyd yn rhannu rhai o'i atgofion melys fel aelod; a gair o gall i unrhyw un sy'n gwneud gwair, wrth iddo bendroni'n aml "pwy sy'n ei fwyta - y ceffyl neu'r perchennog"! 

  -

  -

  Welcome to the fourth episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

  This week is Mental Health Awareness Week. During this pandemic, millions of us have experienced a mental health problem, or seen a loved one struggle. In this raw podcast, Alastair Morgan, Chairman of Wentwood YFC in Gwent, shares his thoughts from the past year, and how staying connected has played an important role in maintaining his personal wellbeing over this time. Never being one to dwell, he fondly shares with us some of his memories as a member, and some words of wisdom on hay-making, as he often wonders "who's eating it - the horse or the owner"!

  • 19 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

Hysterical
Wondery | Pineapple Street Studios
Rory Stewart: The Long History of...
BBC Radio 4
How To Write A Book
Daylight Production and Sony Music Entertainment
Rylan: How to Be...
BBC Sounds
How To Fail With Elizabeth Day
Elizabeth Day and Sony Music Entertainment
Miss Me?
BBC Sounds