28 episodes

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai.
Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

CFfI a fi / YFC & me CFfI Cymru / Wales YFC

  • Society & Culture
  • 5.0 • 6 Ratings

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai.
Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

  Persbectif Pontfaen Perspective

  Persbectif Pontfaen Perspective

  *Y bodlediad â ennillodd yn yr Adran Waith Cartref yn Eisteddfod CFfI 2021!*

  *The Winning Podcast in the Homework Section of Wales YFC Eisteddfod 2021!*

  Sian Healey, Cadeirydd Cystadlaethau a Aelod hŷn y Flwyddyn sy'n cyfweld â Elwyn Davies, Cyfarwyddwr o Pixelhaze a chyn-aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanelwedd. 

  Competitions Chair and Senior Member of the Year, Sian Healey, interviews Elwyn Davies, Director of Pixelhaze and past member of Builth Wells Young Farmers Club.

  • 33 min
  Pennod 6 | Episode 6 - Llion Pugh & Hedd Pugh

  Pennod 6 | Episode 6 - Llion Pugh & Hedd Pugh

  Croeso i chweched bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

  Llion Pugh, Wyau Dysynni, Llanegryn ac Hedd Pugh, Dinas Mawddwy sy'n sôn am ehangu busnesau,  dyfodol ffermio yma yng Nghymru, a sut mae Mudiad y Ffermwyr Ifanc wedi siapio eu bywydau!  Welcome to the sixth episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

  Llion Pugh, Dysynni Eggs, Llanegryn and Hedd Pugh, Dinas Mawddwy talk about broadening businesses, what the future holds for farming here in Wales, and how the Young Farmers Movement has shaped their lives!

  • 17 min
  Pennod 5 | Episode 5 - Dyfrig Williams & Emily Lloyd

  Pennod 5 | Episode 5 - Dyfrig Williams & Emily Lloyd

  Croeso i bumed bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

  Dyfrig Williams ac Emily Lloyd o CFfI Llangwyryfon sy'n sôn am eu blwyddyn ddiwethaf y tro yma, gyda dechrau anarferol i flwyddyn Emily, gwasanaeth tacsi Dyfrig yn Heathrow a'u profiad o symud mewn i dŷ newydd!

  Bu'n flwyddyn prysur iawn i'r ddau felly gwrandewch ar y bennod i wrando ar yr holl straeon!

  -

  -

  Welcome to the fifth episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

  Dyfrig Williams and Emily Lloyd from Llangwyryfon YFC talk about their experiences over the past year, starting with an unusual start to the year for Emily, Dyfrig's taxi service at Heathrow and their experience of moving into a new home!

  It's been a very busy year for the pair so listen to this episode to hear all of their stories!

  • 9 min
  Pennod 4 | Episode 4 - Alastair Morgan

  Pennod 4 | Episode 4 - Alastair Morgan

  Croeso i bedwaredd bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

  Mae'r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Yn ystod y pandemig, mae miliynau ohonom wedi profi problem iechyd meddwl, neu wedi gweld rhywun sy'n agos i ni'n brwydro. Yn y podlediad amrwd hwn, clywwn o Alastair Morgan, Cadeirydd CFfI Wentwood yn Gwent, wrth iddo rannu ei feddyliau o'r flwyddyn ddiwethaf, a sut mae aros yn gysylltiedig wedi chwarae rhan bwysig wrth gynnal ei les personol dros yr adeg rhyfedd yma. Fel un sy byth yn preswylio, mae hefyd yn rhannu rhai o'i atgofion melys fel aelod; a gair o gall i unrhyw un sy'n gwneud gwair, wrth iddo bendroni'n aml "pwy sy'n ei fwyta - y ceffyl neu'r perchennog"! 

  -

  -

  Welcome to the fourth episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

  This week is Mental Health Awareness Week. During this pandemic, millions of us have experienced a mental health problem, or seen a loved one struggle. In this raw podcast, Alastair Morgan, Chairman of Wentwood YFC in Gwent, shares his thoughts from the past year, and how staying connected has played an important role in maintaining his personal wellbeing over this time. Never being one to dwell, he fondly shares with us some of his memories as a member, and some words of wisdom on hay-making, as he often wonders "who's eating it - the horse or the owner"!

  • 19 min
  Pennod 3 | Episode 3 - Caryl Haf

  Pennod 3 | Episode 3 - Caryl Haf

  Croeso i drydedd bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

  Ein his-gadeirydd, Caryl Haf, sydd wrth y llyw wythnos yma. O rannu storiâu o'i magwraeth, i dynnu rhaff; ei hannwyl ddefaid Blue Faced Texel's, i'w phrofiad o alaru. Chi'n siŵr o ddysgu rhywbeth newydd am un o wynebau cyfarwydd ein mudiad, drwy wrando ar y bennod dwym galon yma. 

  -

  -

  Welcome to the third episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

  In this week's episode, we hear from our vice-chairman, Caryl Haf. From childhood nostalgia to Tug of War, her beloved Blue Faced Texel's to coping with grief. You're sure to learn something new about one of the organisations familiar faces, by tuning in to this warm hearted podcast. 

  • 23 min
  Pennod 2 | Episode 2 - Megan Powell

  Pennod 2 | Episode 2 - Megan Powell

  Croeso i ail bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

  Yn y bennod yma bydd Megan Powell yn ymweld â chymeriadau'r ardal sef Paul Thomas, Andrew a Janet Powell, & Kevin a Delyth Parry, wrth iddynt rannu eu hatgofion o fod yn rhan o'r mudiad. Cofiwch wrando hyd y diwedd wrth i Kevin fentro rhannu ei hoff "pickup line" gennym. Mae'n bendant o weithio, oherwydd llwyddodd fachu Delyth!

  -

  -

  Welcome to the second episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

  In this episode we hear from Megan Powell, from Erwood YFC in Brecknock, as she joins some local characters, Paul Thomas, Andrew and Janet Powell & Kevin and Delyth Parry, to share memories of years gone by. Listen till the end, as Kevin shares his favourite "chat up line" - it's guaranteed to work as he managed to bag Delyth!

  • 18 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

BBC Radio 4
Apple TV+ / AT WILL MEDIA
Elizabeth Day
Somethin' Else
BBC Radio 4
Serial Productions & The New York Times