13 min

金剛經的智言慧語 236 持戒能捨世間之欲,修福能捨自己之財。以財、法、無畏施 之於人,正是修般若即在持戒修福下‪手‬ 聽師父說

    • Buddhism

金剛經的智言慧語 236 持戒能捨世間之欲,修福能捨自己之財。以財、法、無畏施 之於人,正是修般若即在持戒修福下手

Powered by Firstory Hosting

金剛經的智言慧語 236 持戒能捨世間之欲,修福能捨自己之財。以財、法、無畏施 之於人,正是修般若即在持戒修福下手

Powered by Firstory Hosting

13 min